Biblioteka Główna - Deklaracja dostępności

Uniwersytet Szczeciński

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz katalogu głównego systemu biblioteczno-informacyjnego US.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne

 • niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego,
 • niektóre strony mają nieprawidłowe ułożenie przez co programy wspomagające mogą odczytywać treść w nieprawidłowej kolejności,
 • brak znacznika języka,
 • brak nagłówka poziomu pierwszego,
 • niektóre załączniki są niedostępne z uwagi, że są w postaci skanów,
 • niektóre przyciski mają nieprawidłowy poziom kontrastu,
 • niektóre napisy w trybie kontrastu mają nieprawidłowy kontrast,
 • wszystkie pola mają opisany tytuł przez co mogą być nieodczytane przez program wspomagający,
 • niektóre podstrony nie mają unikalnego tytułu strony,
 • brak możliwości pominięcia sekcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat BG US.
E-mail: sekret@bg.szczecin.pl
Telefon: 91 444 23-61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: mgr Urszula Ganakowska
Adres: ul. Tarczyńskiego 1
70-387 Szczecin
E-mail: urszula.ganakowska@usz.edu.pl
Telefon: 444-24-02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności