Z Usługi „zamów skan” skorzystać mogą pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci oraz studenci US posiadający ważne konto biblioteczne nieobciążone zaległościami.

2. Skanujemy pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism oraz fragmenty książek, które w zależności od objętości publikacji umożliwiają zapoznanie się z określonym zagadnieniem stanowiącym przedmiot publikacji, ale nie wyczerpują całej jej treści.

3. W ramach Usługi nie skanujemy zbiorów specjalnych, w złym stanie zachowania i mających format większy niż A3.

4. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu i w miarę możliwości technicznych danej biblioteki.

5. Zamówienia na skany wysyłane są na adres:

Biblioteka Główna – bg-info@usz.edu.pl. tel. 91 444 24 05;

Biblioteka Międzywydziałowa – biblioteka.miedzywydzialowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 26 41;

Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ – biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 20 59;

Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska HUM – biblioteka.humanistyczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 33 39;

Biblioteka Kampusowa Narutowicza PIA – biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 16;

Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska EFZ – biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 32 23;

Biblioteka Kampusowa Papieża Pawła VI TEO – biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 14 62, 91 444 14 61;

6. W zamówieniu należy podać dane niezbędne do zidentyfikowania czytelnika i odnalezienia artykułu, bądź fragmentu książki.

7. Bibliotekarze potwierdzają otrzymanie zamówienia oraz przekazują informację na adres czytelnika.

8. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi można uzyskać telefonicznie lub mailowo kontaktując się z Biblioteką Główną lub bibliotekami sieci.

9. Biblioteka Główna i biblioteki sieci US nie udzielają zezwoleń na publikację oraz nie odpowiadają za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegającym ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

10. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz dydaktycznych.

11. Biblioteka Główna oraz biblioteki sieci nie biorą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonanego przez osobę składająca zamówienie.

12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Usługi.

The Regulations of the Service –Order a scan”

 1. From the service „Order a scan” can benefit employees, post-graduate studies students, Ph.D. students and US students with the valid library account unencumbered by backlogs.
 2. We scan single chapters of monographs, articles from journals and fragments of books, which, depending on the volume of publication, enable familiarising with specified issues constituting subject of the publication, but they do not exhaust its whole content.
 3. Within the service we do not scan special collections, in poor condition and the formats larger than A3.
 4. Orders are realised by sequence of submission and depending on technical possibilities of particular library.
 5. Scan orders are sent on the address:

The Main Library – bg-info@usz.edu.pl. tel. 91 444 24 05;

The Interfaculty Library – biblioteka.miedzywydzialowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 26 41;

The Faculty of Economics, Finance and Management – biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 20 59;

The Faculty of Humanities Library HUM – biblioteka.humanistyczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 33 39;

The Faculty of Law and Administration Library PIA – biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 16;

The Faculty of Management and Economics of Services Library EFZ – biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 32 23;

The Faculty of Theology Library TEO – biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 14 62, 91 444 14 61;

 1. In the order should be provided such information as is necessary for the identification of the reader and location of the article or text excerpt from a book.
 2. Librarians confirm received order and forward information on the reader’s address.
 3. All detailed information regarding The service can be obtained via phone or email of The Main Library or libraries units.
 4. The Main Library and US libraries units do not allow to publish and are not responsible for further use of the reproduced materials from their collections, subject to protection of the Copyright and Related Rights Act from 4th of February 1994.
 5. The scanned materials can be used under an approved personal use and didactic purposes.
 6. The Main Library and libraries units assumes no responsibility for a possible copyright infringement made by the Reader placing an order.
 7. Placing an order is tantamount to accepting The Regulations of the Service.
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności