BIBLIOTEKA KAMPUSOWA CUKROWA EFZ

Czytelnia

 

Cukrowa 8, pokój nr 014

71-004 Szczecin
tel. (91) 444-32-21

Godziny otwarcia:

pon- pt. 09.00 – 19.00

  sobota zjazdowa 09.00 – 14.00

 

Czytelnia Książek

Czytelnia jest wyposażona w 310 miejsc czytelniczych i 26 stanowiska komputerowe i znajduje się na poziomie -1.

W czytelni znajdują się czasopisma i periodyki z zakresu nauk  ekonomicznych: zarządzania i marketingu, finansów i bankowości, handlu wewnętrznego i zagranicznego, mikro- i makroekonomii, ekonometrii, stosunków międzynarodowych a także  turystyki, ochrony środowiska i informatyki. Jest bardzo pokaźny księgozbiór zeszytów naukowych, prac naukowych i habilitacyjnych,  rozpraw i studiów zawierających artykuły naukowców  rodzimej uczelni,  jak również innych uczelni ekonomicznych w całym kraju. Oprócz wyżej wymienionych zbiorów są dzienniki i czasopisma o treściach ogólnoekonomicznych . Czytelnia posiada wolny dostęp do półek i regałów, w wolnym dostępie jest ok. 43 tytułów polskich i zagranicznych czasopism.

Przy Czytelni funkcjonuje katalog elektroniczny z bazą KOHA.

Dla czytelników dostępny jest nowoczesny skaner.

Czytelnia udostępnia wydawnictwa zwarte na miejscu. Najbardziej poczytna część księgozbioru Czytelni jest udostępniana na zasadzie wolnego dostępu. Liczba książek w wolnym dostępie – 41940 wol.(stan na 2022r.)

Czytelnia udziela informacji niezbędnych studentom, pracownikom naukowym wydziału oraz innym zainteresowanym użytkownikom. Wykorzystywane są komputerowe bazy danych, tworzone na miejscu (EKON, BazEkon), jak i kupowane u zewnętrznych dystrybutorów (EBSCO,  ProQuest). Komputerowe bazy danych udostępniane są wszystkim zainteresowanym. Wydruki komputerowe dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego i osób spoza uczelni są odpłatne, dla pracowników Uniwersytetu – nieodpłatne. Ze względu na znaczną ilość sprzętu komputerowego Czytelnia nastawiona jest na samodzielną pracę użytkowników. Z tego też względu bieżące szkolenie użytkowników oraz pomoc w ich samodzielnej pracy, w tym w zakresie obsługi podstawowych programów komputerowych (MS Word, MS Access, MS Power Point, MS Project, Libre Office itp.) jest równie ważne jak na udzielanie informacji.

 

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 

  1. Uczelnia umożliwia użytkownikowi korzystanie z zasobów systemu i celach informacyjnych i edukacyjnych z wykorzystaniem stanowisk komputerowych i sieci internetowej Uczelni.
  2. Użytkownikowi ze szczególnymi potrzebami przysługuje pierwszeństwo korzystania ze specjalnie wyposażonych stanowisk komputerowych za zgodą bibliotekarza.
  3. Użytkownikowi , który korzysta ze stanowiska komputerowego, zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera. Naruszenie zakazu uprawnia Uczelnię do żądania natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.
  4. Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Szczecińskiego może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do niektórych usług lub stron w sieci Internet.
  5. Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy sprzętu komputerowego należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania próby naprawy.
  6. Osoba, która korzysta ze stanowiska komputerowego, odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewłaściwego korzystania ze sprzętu komputerowego lub stanowiska komputerowego.
  7. Uczelnia nie dokonuje konfiguracji sprzętu komputerowego niebędącego własnością Uczelni. Celem uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej i nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu użytkownika oraz za zainfekowanie tego sprzętu złośliwym oprogramowaniem.
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności