REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIBLIOTEKI

WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

§ 1.

Zbiory Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego udostępnia się w:

 • Czytelni Głównej Książek i Czasopism Biblioteki Wydziału Teologicznego.

 • Wypożyczalni Głównej i Podręcznej Biblioteki Wydziału Teologicznego.

§ 2.

Zasady korzystania z CZYTELNI Głównej i Czytelni Czasopism Biblioteki Wydziału Teologicznego.

 1. Z Czytelni Biblioteki Wydziału Teologicznego mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane po okazaniu dyżurującemu pracownikowi biblioteki ważnej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub innego ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisaniu się do książki odwiedzin.

 2. Z materiałów bibliotecznych Czytelni korzysta się na miejscu.

 3. Materiały biblioteczne znajdujące się w czytelniach Biblioteki Wydziału Teologicznego udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po skorzystaniu, książki, czasopisma należy pozostawić na stoliku.

 4. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za udostępnione materiały biblioteczne.

§ 3.

Zasady korzystania z WYPOŻYCZALNI Biblioteki Wydziału Teologicznego.

 1. Zbiory Biblioteki wypożycza się:

1.1. Pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie karty bibliotecznej wystawionej przez Bibliotekę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

1.2. Studentom studiów stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, posiadającym kartę biblioteczną wystawioną przez Bibliotekę Wydziału Teologicznego na podstawie karty bibliotecznej lub międzybibliotecznej wystawionej przez Wypożyczalnię Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

1.3. Pozostałym studentom Uniwersytetu Szczecińskiego posiadającym kartę międzybiblioteczną wystawioną przez Wypożyczalnię Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego lub inną wypożyczalnię biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego.

1.4. Studentom innych uczelni państwowych Szczecina posiadającym kartę biblioteczną wystawioną przez Bibliotekę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie karty międzybibliotecznej wystawionej przez macierzystą bibliotekę.

1.5. Księżom, siostrom zakonnym i katechetom świeckim na podstawie karty bibliotecznej wystawionej przez Bibliotekę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

1.6. Osobom nie spełniającym powyższych kryteriów, pełnoletnim, zameldowanym w Szczecinie na podstawie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wydanego przez Wypożyczalnię Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego (zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego).

2. W celu pierwszego zapisu do Wypożyczalni Biblioteki Wydziału Teologicznego, wymagane są następujące dokumenty:

2.1. od pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego: dokument tożsamości, dokument potwierdzający zatrudnienie na Uniwersytecie Szczecińskim,

2.2. od studentów: dokument: tożsamości – legitymacja studencka (lub indeks), karta biblioteczna lub międzybiblioteczna wydana przez macierzystą bibliotekę (od studentów zagranicznych wymaga się zaświadczenia o stałym pobycie),

2.3. od księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich: dokument tożsamości,

2.4. od pozostałych osób zamieszkałych w Szczecinie: dokument tożsamości i zaświadczenie o uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wydane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego.

 1. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

 2. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę Wydziału Teologicznego o zmianach danych osobowych i adresowych.

 3. O zgubieniu karty bibliotecznej należy zawiadomić Bibliotekę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 4. Z Wypożyczalni podręcznej Biblioteki Wydziału Teologicznego, znajdującej się w wolnym dostępie mogą korzystać wszystkie osoby zapisane do Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

7.Książki wypożycza się tylko osobom uprawnionym, na podstawie poprawnie wypisanego rewersu. Rewersy składa się u dyżurnego bibliotekarza.

 1. Ustala się liczbę wypożyczonych książek:

8.1. pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Szczecińskiego – 15 woluminów,

8.2. studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – 10 woluminów,

8.3. pozostałym czytelnikom, uprawnionym do korzystania z Wypożyczalni Biblioteki Wydziału Teologicznego – 5 woluminów.

9.Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca.

 1. Książek wydanych przed rokiem 1945 nie wypożycza się – są udostępniane na miejscu.

11.Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu książki. O możliwości prolongaty terminu zwrotu danej książki decyduje dyżurny bibliotekarz. Prolongata powinna nastąpić najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. W celu uzyskania prolongaty należy zgłosić się z książką do Wypożyczalni Biblioteki Wydziału Teologicznego.

12.Wypożyczający powinni zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi wszelkie zauważone przez nich uszkodzenia, w przeciwnym razie są za nie odpowiedzialni materialnie.

13.W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:

13.1. odkupienia identycznego egzemplarza (to samo wydanie lub nowsze),

13.2. odkupienie innego tytułu wskazanego przez pracownika Biblioteki Wydziału Teologicznego,

13.3. pokrycie kosztów sporządzenia odbitki kserograficznej i oprawy, egzemplarz zniszczony pozostaje własnością Biblioteki Wydziału Teologicznego.

§ 4.

Zasady korzystania z części multimedialnej Biblioteki Wydziału Teologicznego.

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać pracownicy i studenci studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 1. Na stanowiskach komputerowych korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.

 1. Z elektronicznych źródeł dostępnych online i Internetu można korzystać wyłącznie w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.

 1. Komputerów nie wolno wykorzystywać do gier i zabaw ani w celach zarobkowych.

 2. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców.

§ 5.

W Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego:

 • należy zachować ciszę,

 • nie wolno spożywać posiłków i napojów,

 • nie wolno używać telefonów komórkowych.

§ 6.

Opłaty za usługi w zakresie ksero i wydruku informacji:

 1. za 1 stronę wydruku formatu A4 – 0,20 zł

 2. za 1 stronę ksero formatu A4 – 0,20 zł

 3. za 1 stronę ksero formatu A3 – 0,30 zł

§ 7.

W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu czytelnik może być zawieszony w prawach korzystania z pewnych usług bibliotecznych lub całkowicie ich pozbawiony.

Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-14-62 (91) 444-14-61


ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
e-mail: biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Poniedziałek 09:00 – 14:30 Wtorek 09:00 – 14:30 Środa 09:00 – 18:00 Czwartek 09:00 – 14:30 Piątek 09:00 – 14:30

Sobota

Biblioteka nieczynna

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności