Biblioteka Główna - Bibliografie – opis

Uniwersytet Szczeciński

^ Powrót do listy^

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.:
 • weterynaria
 • gospodarka żywnościowa
 • gastronomia
 • ochrona środowiska
 • toksykologia
 • bromatologia
 • towaroznawstwo
 • agroturystyka
 • kultura fizyczna.

Zasięg chronologiczny bazy: od 1992 roku.

^ Powrót do listy^

Baza zawiera wykazy materiałów do biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, żyjących w wiekach XX i XXI. Dotyczy Polaków urodzonych od lat 70-tych XIX w. oraz wielu urodzonych wcześniej – takich, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Uzupełniana jest na bieżąco. Zakresem czasowym baza obejmuje publikacje, jakie ukazały się od roku 1945.

^ Powrót do listy^

Bazy BIBLIOTEKI NARODOWEJ

bBN

Zbiór baz bibliograficznych składających się na Polską Bibliografię Narodową oraz bibliografie specjalne: Przewodnik Bibliograficzny (od 1976 r.), Bibliografia Zawartości Czasopism (od 1996 r.), Czasopisma Polskie (od 1995 r.), Polonica Zagraniczne (od 1993 r.) oraz Bibliografia Dokumentów Elektronicznych (od 2001 r.), Bibliografie bibliologiczne i specjalne.

^ Powrót do listy^

BazHum – Muzeum Historii Polski

BazHum

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z warszawskimi bibliotekami niektórych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej. W obecnej postaci BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach historycznych oraz w niektórych periodykach z bardziej rozległego zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość czasopism jest opracowana retrospektywnie – od początku ich ukazywania się do numerów bieżących. Lista czasopism umieszczonych w bazie będzie ulegała stopniowemu poszerzeniu. Zawartość bazy jest poszerzana o dane dotyczące recenzji, komunikatów i innych drobniejszych tekstów opublikowanych w wybranych.

^ Powrót do listy^

BazEkon – Cytowania

BazEkon Cytowania

CYTOWANIA w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism. Autorami programu są informatycy Biblioteki Głównej UEK.

Program działa wyłącznie na przypisach opracowanych (zindeksowanych). W główce programu podawana jest zatem codziennie aktualizowana informacja, na jakiej części całego zbioru przypisów opierają się wyniki programu. Jednocześnie na ekranie każdego wyniku dajemy możliwość sprawdzenia liczby wystąpień frazy (nazwiska autora lub czasopisma) w cytowaniach nieopracowanych. Daje to możliwość autorom i wydawcom czasopism samodzielnego obliczania poszukiwanych wskaźników.

Wskaźniki obliczane przez program CYTOWANIA w BazEkon podawane są w dwóch podstawowych przekrojach: z autocytowaniami i bez autocytowań, przy czym są to zawsze autocytowania autora (zgodnie z obserwowaną praktyką nie eliminujemy cytowań z artykułów z danego czasopisma do tego samego czasopisma). Dodatkowo dla autorów można użyć opcji cytowań tylko z czasopism. Wyniki takiego zapytania są wówczas porównywalne co do metody z wynikami podawanymi w bazach WoS i Scopus.

^ Powrót do listy^

Bibliografia Bara

Bibliografia Bara

Bibliografia BARA Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce). Rozpoczęta w latach wojny z inicjatywy i pod kierunkiem doc. dra Adama Bara, prowadzona, uzupełniana i korygowana przez wiele lat, od roku 1954 znajduje się w Instytucie Badań Literackich PAN i tu jest udostępniana zainteresowanym. Ekscerpcja objęła łącznie ponad 2200 tytułów czasopism z kilkudziesięciu bibliotek, w tym wiele bardzo trudno dziś dostępnych lub zachowanych szczątkowo. Kartoteka jest sukcesywnie wprowadzana do bazy.

^ Powrót do listy^

Bibliografia Etnografii Polskiej

Bibliografia Etnografii Polskiej

Baza obejmuje aktualnie publikacje wydane w latach 1986-2011 i będzie w miarę możliwości sukcesywnie uzupełniana w kolejnych latach. Zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą. Oprócz prac etnologów polskich, zarówno pracowników akademickich, muzealnych, jak tez pracowników upowszechniania kultury, indeksowano także:

 • prace o tzw. perspektywie antropologicznej mogące zainteresować etnologa, a pisane przez kulturologów, socjologów, historyków i reprezentantów innych nauk humanistycznych,
 • artykuły autorów obcych, które ukazywały się w publikacjach polskich i byty przeważnie pokłosiem organizowanych w Polsce etnologicznych konferencji naukowych,
 • prace etnologów/antropologów obcych, które były recenzowane w polskich czasopismach etnologicznych

^ Powrót do listy^

Bibliografia Geografii Polskiej

Baner Bibliografia Geografii Polskiej

Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
Zasięg chronologiczny : od 1985

^ Powrót do listy^

Bibliografia do Historii Europy Środkowo-Wschodniej

HERDER-INSTITUT

Baza rejestruje monografie, artykuły z prac zbiorowych i czasopism od 1994 r. Pierwszy wspólny tego rodzaju projekt międzynarodowy z zakresu nauk historycznych realizowany przez Instytut im. Herdera w Marburgu oraz narodowe i regionalne pracownie bibliografii historycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy. Tematyczne wyszukiwanie umożliwia indeks haseł rzeczowych.

^ Powrót do listy^

Bibliografia Historii Polskiej

Bib.Hist.Pol

Bieżąca „Bibliografia Historii Polskiej” rejestruje druki zwarte i artykuły dotyczące historii Polski w jej historycznych granicach, a także dziejów emigracji i Polonii. Jest jedną z najstarszych narodowych bibliografii historii, jej początki sięgają 1901 roku, a w obecnym kształcie jest od ponad pięćdziesięciu lat przygotowywana w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Krakowie.
Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Poprawiono wychwycone usterki.
Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1980–2011.

^ Powrót do listy^

CeON

Platforma Otwartej Nauki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON) jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. Są w nim udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. W repozytorium zostało umieszczonych ok. 10 tys. publikacji polskich naukowców.

^ Powrót do listy^

Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa

Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Biblioteka Matematyczna istnieje od 2002 roku. W ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką.
Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych, wydawanych przed II Wojną Światową. Można wśród nich znaleźć historyczne już prace Stefana Banacha i innych słynnych matematyków związanych z przedwojenną Polską Szkołą Matematyczną. W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku. W Bibliotece zamieszczane są również pełne teksty bieżących zeszytów.

^ Powrót do listy^

EDUKACJA

edukacja

EDUKACJA jest wspólną bazą dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy. Zakres czasowy: od 1980 r.

^ Powrót do listy^

EDUKATOR

Edukator

Edukator to bibliograficzna baza danych tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza rejestruje książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, recenzje książek, recenzje w czasopismach z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa, a znajdujących się w zbiorach Biblioteki (Edukator tworzony jest tylko w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).

^ Powrót do listy^

INDEX TRANSLATIONUM

UNESCO

Międzynarodowa bibliografia przekładów sporządzana przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Baza zawiera informacje bibliograficzne o tłumaczonych książkach, opublikowanch w ok. 100 krajach członkowskich UNESCO od r. 1979. Notuje książki ze wszystkich dziedzin wiedzy.

^ Powrót do listy^

iPSB – internetowy Polski Słownik Biograficzny

iPSB to internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego w Krakowie od roku 1935. Oprócz biogramów z PSB w serwisie dostępne są też materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci. Pierwotnym wydawcą Polskiego Słownika Biograficznego była Polska Akademia Nauk, obecnie jest to wydawnictwo wspólne Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Wydawcą iPSB jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

^ Powrót do listy^

iSybislaw – Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego – to baza danych z zakresu językoznawstwa slawistycznego. Zakres tematyczny systemu obejmuje: językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, językoznawstwo teoretyczne i ogólne. W bazie możliwe jest wyszukiwanie wielojęzyczne.
Baza prezentuje dorobek naukowy językoznawstwa slawistycznego w okresie od 1992 r. do dnia dzisiejszego, największy jednak obecnie zbiór danych dotyczy lat 1997-2005.

^ Powrót do listy^

Baza danych tworzona przez American Mathematical Society, zawiera recenzje, streszczenia i informacje bibliograficzne o publikacjach z zakresu matematyki, od 1894 roku.

^ Powrót do listy^

NASBI

nasbi

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa (NASBI) to internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych polskiego wydawnictwa HELION. Baza umożliwia dostęp online do 40 publikacji z takich dziedzin jak informatyka i programowanie.

^ Powrót do listy^

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa (NASBI) to internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych polskiego wydawnictwa HELION. Baza umożliwia dostęp online do 40 publikacji z takich dziedzin jak informatyka i programowanie.

^ Powrót do listy^

System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Gromadzony materiał opracowywany jest z autopsji. Jego podstawę stanowią książki, artykuły z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych oraz inne dokumenty publikowane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Każdy rekord posiada rozbudowany abstrakt oraz zestaw odpowiednio dobranych słów kluczowych charakteryzujących treść dokumentu.

^ Powrót do listy^

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

ppibl

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku to projekt badawczy realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN przez zespół Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej, a finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”. Jest internetową wersją tomu pierwszego słownika biobibliograficznego o tym samym tytule, opublikowanego przez Wydawnictwo IBL PAN w 2011 roku[1]. Celem projektu jest dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.

^ Powrót do listy^

Polska Bibliografia Literacka

polbibli

Polska Bibliografia Literacka to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

^ Powrót do listy^

Polska Bibliografia Prawnicza

polbiblpraw

Elektroniczna wersja Polskiej Bibliografii Prawniczej tworzonej w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Baza obejmuje obok pozycji prawniczych z zakresu teorii i historii państwa i prawa, prawa międzynarodowego, publicznego, nauk penalnych, także pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego, w tym kryminologii, kryminalistyki, oraz medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej.
Wersja demonstracyjna obejmuje jedynie publikacje z rocznika 1995.

Pełna wersja bazy dostępna jest w Systemie Informacji Prawnej LEX i LEGALIS w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

^ Powrót do listy^

Polska Bibliografia Wojskowa

polbibwoj

Bibliografia piśmiennictwa z zakresu wojskowości. Zakres czasowy: od 1996 r. Inne bazy tworzone przez Centralną Bibliotekę Wojskową znajdują się tutaj.

^ Powrót do listy^

SIBROL

SIBROL

System Informacji o Badaniach Rolniczych SIBROL powstał na mocy międzyresortowego porozumienia zawartego w 1994 r. Istotnym elementem systemu była i jest baza danych tworzona przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.) oraz placówki naukowe II Wydziału PAN i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
SIBROL jest systemem rozproszonym tworzonym obecnie przez 18 instytucji naukowych. W bazie gromadzone są informacje o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny rolnictwa.

^ Powrót do listy^

Baza obejmuje zagadnienia gospodarki żywnościowej w Polsce. Tworzona jest przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią placówki naukowe. Swoim zakresem tematycznym obejmuje problematykę rolnictwa, leśnej gospodarki niedrzewnej oraz przemysłu spożywczego. Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty z ok. 270 tytułów czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów konferencyjnych, książek i aktów prawnych. Roczny przyrost bazy ok. 7 tys. opisów.

^ Powrót do listy^

SPORT AWF Poznań

Baza rejestruje artykuły z polskich i zagranicznych czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych dostępnych w Bibliotece Głównej AWF w Poznaniu. Zakres czasowy: od 1990 r.

^ Powrót do listy^

SPORT AWF Wrocław

Baza rejestruje artykuły z polskich i zagranicznych czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu sportu dostępnych w Bibliotece Głównej AWF we Wrocławiu. Zakres czasowy: od 1946r.

^ Powrót do listy^

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności