Biblioteka Główna - Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Uniwersytet Szczeciński

Dane kontaktowe:

Katarzyna Sadecka, Biblioteka Główna US, ul. F. Tarczyńskiego 1;
tel. (91) 444-23-61;
e-mail: bg-wmb@usz.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna to specjalna usługa, która umożliwia dostęp do zasobów bibliotek zamiejscowych dla użytkowników społeczności akademickiej naszej Uczelni. Ta innowacyjna usługa jest dedykowana tym, którzy poszukują materiałów niedostępnych w naszym standardowym systemie bibliotecznym lub w innych bibliotekach Szczecina.

Procedura korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest bardzo prosta. Użytkownicy mogą składać zamówienia na konkretne zbiory biblioteczne, które nie są dostępne lokalnie, korzystając z systemu lub poprzez przesłanie zamówienia na dedykowany adres e-mail.

Aby złożyć zamówienie, użytkownik musi podać dane bibliograficzne, co pozwala skutecznie zidentyfikować zamawiane zbiory. Po złożeniu zamówienia, okres udostępnienia materiałów jest ustalany przez bibliotekę zamiejscową, a następnie materiały te są udostępniane w Dziale Udostępniania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warto jednak zaznaczyć, że korzystanie z tej usługi nie jest bezpłatne. Użytkownicy, którzy skorzystają z zasobów bibliotek zamiejscowych, zobowiązani są do pokrycia opłaty, która obejmuje koszty reprodukcji i sprowadzenia zamawianych materiałów. Wysokość tej opłaty jest indywidualnie ustalana dla każdego zamówienia przed udostępnieniem zbiorów użytkownikowi. Ta opłata stanowi równowartość nakładów finansowych poniesionych przez bibliotekę w związku z udostępnieniem konkretnego zbioru bibliotecznego. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, studenci i pracownicy naukowi naszej Uczelni mają dostęp do szerszych zasobów, co wspiera efektywność ich badań i nauki.

Biblioteka Główna aktywnie uczestniczy w wymianie zasobów bibliotecznych z innymi instytucjami poprzez realizację wypożyczeń międzybibliotecznych. W ramach tej współpracy, udostępniane są zbiory biblioteczne z naszego systemu, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Warto zaznaczyć, że zasoby biblioteczne o charakterze specjalnym nie podlegają procesowi wypożyczeń międzybibliotecznych. Oznacza to, że niektóre wyjątkowe i unikatowe materiały są wyłączone z tej formy udostępniania.

Ponadto, dokumenty z zasobów systemu, które nie są dostępne do wypożyczenia, mogą być udostępniane w postaci dokumentów wtórnych. To oznacza, że, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są tworzone kopie tych dokumentów, zachowując wszelkie prawa autorskie.

Terminy zwrotu wypożyczonych zbiorów są ustalane indywidualnie w trakcie realizacji konkretnego wypożyczenia. Jest to elastyczny proces, który uwzględnia potrzeby i harmonogramy obu instytucji.

Ta inicjatywa wypożyczeń międzybibliotecznych umożliwia obopólne korzystanie z zasobów bibliotecznych, wspierając tym samym wymianę wiedzy i zasobów pomiędzy uczelniami. To efektywny sposób na poszerzenie dostępu do materiałów naukowych i badawczych.

Zarządzenie nr 132/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

Interlibrary Loan Service

Contact information:

Katarzyna Sadecka, US Main Library, 1 F. Tarczynski St;
tel. (91) 444-23-61;
e-mail: bg-wmb@usz.edu.pl

Interlibrary Loan Service is a special service that provides access to the resources of overseas libraries for users of our University’s academic community. This innovative service is dedicated to those who are looking for materials not available in our standard library system or in other libraries in Szczecin.

The procedure for using the Interlibrary Loan Service is very simple. Users can place orders for specific library collections that are not available locally, using the system or by sending an order to a dedicated e-mail address.

To place an order, the user must provide bibliographic data, which effectively identifies the requested collection. Once the order is placed, the period of accessibility of the materials is determined by the local library, and then the materials are made available in the Access Department of the Main Library of the University of Szczecin.

However, it is worth noting that the use of this service is not free. Users who use the resources of overseas libraries are required to pay a fee, which includes the costs of reproduction and importation of ordered materials. The amount of this fee is determined individually for each order before the collection is made available to the user. This fee is equivalent to the financial outlay incurred by the library in making a particular library collection available. Thanks to this innovative solution, students and researchers at our University have access to wider resources, which supports the efficiency of their research and study.

The Main Library actively participates in the exchange of library resources with other institutions through the implementation of interlibrary loans. Within the framework of this cooperation, library collections from our system are made available, but with certain restrictions.

It is worth noting that library resources of a special nature are not subject to the interlibrary loan process. This means that some exceptional and unique materials are excluded from this form of sharing.

In addition, documents from the system’s resources that are not available for loan can be made available as secondary documents. This means that, in accordance with the provisions of the Law on Copyright and Related Rights, copies of these documents are made, retaining all copyrights.

Deadlines for the return of borrowed collections are set individually during the implementation of a specific loan. This is a flexible process that takes into account the needs and schedules of both institutions.

This inter-library loan initiative allows mutual use of library resources, thereby promoting the exchange of knowledge and resources between universities. It is an effective way to expand access to academic and research materials.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności