Biblioteka Główna - Konferencje BG US

Uniwersytet Szczeciński

Jedną z podstawowych funkcji biblioteki jest jej działalność naukowa oraz zadania podejmowane na rzecz rozwoju instytucji, jej użytkowników i pracowników. Od początku swojej działalności BG US realizuje te cele, podejmując z powodzeniem różnego rodzaju inicjatywy. Należy tu wymienić przede wszystkim konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, a także lokalnym.

Konferencje międzynarodowe
W minionych latach BG US współorganizowała wraz z Zachodniopomorskim Porozumieniem Bibliotek (ZPB) lub uczestniczyła aktywnie z partnerami bibliotek publicznych, naukowych i akademickich z Meklemburgii Pomorza Przedniego zrzeszeni w Landesverband Mecklemburg-Vorpommern des Deutschen Biblioteksverbandsw konferencjach polsko – niemieckich W dniach 20-21 września 2012 roku odbyła się konferencja „Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek pogranicza polsko-niemieckiego”. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Sali Senatu US, a patronat nad nią przyjął Rektor US. W referatach wygłoszonych przez stronę polską i niemiecką nakreślono różnice, jakie dzielą biblioteki zarówno akademickie, jak i publiczne w obu krajach. Kolejna konferencja z partnerami niemieckimi odbyła się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie w dniach 22-24.09.2014 roku a jej tematem była „Historia i współczesność książki”. Dyskutowano o książce i bibliotekarstwie w aspekcie historycznym jak i w zmieniającej się nieustannie teraźniejszości.
Konferencje ogólnopolskie
Ogólnopolskie konferencje biblioteczne wpisały się już na stałe w kalendarium wydarzeń naukowych Uniwersytetu. Pierwsza taka konferencja odbyła się w Bibliotece Ekonomicznej w dniach 13-15.11.1996 roku z okazji 50-lecia szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Temat jej dotyczył „Bibliotekarzy i użytkowników biblioteki w dobie powszechnej komputeryzacji”. Współorganizatorem konferencji była Biblioteka Politechniki Szczecińskiej. Biblioteka Główna US rozpoczęła cykliczne organizowanie branżowych konferencji ogólnopolskich i lokalnych od 2004 roku Pierwsza Ogólnopolska Konferencja odbyła się w dniach 21-23.09.2005 roku i dotyczyła „Wzorców współpracy bibliotek naukowych w Polsce” W tym czasie BGUS zaangażowała się w tworzenie pola do współpracy z bibliotekami naukowymi i publicznymi Szczecina. Wzorce współpracy bibliotek krajowych miały nadać kierunki tym działaniom. Tematy kolejnych konferencji były formułowane na podstawie pojawiających się potrzeb środowiska. W 2007 roku w czasie II Konferencji referenci pokazali, jak z różnej perspektywy można patrzeć na współczesne bibliotekarstwo przez pryzmat książki i jej czytelnika. Tytuł konferencji brzmiał „ Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik”. Dopisać Kolejna konferencja w 2009 roku poświęcona była „Zbiorom specjalnym i regionaliom w Polskich bibliotekach naukowych i publicznych”. Uczestnicy zastanawiali się między innymi nad znaczeniem tych zbiorów w bibliotekach oraz rolą regionaliów dla zachowania tradycji lokalnej „małej ojczyzny”.9 O „Strategiach gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich” w dobie cyfryzacji książki rozważano w 2011 roku. Zastanawialiśmy się nad strategiami gromadzenia obowiązującymi w polskich bibliotekach, nad proporcjami między zbiorami tradycyjnymi a elektronicznymi, metodami współpracy ze środowiskiem naukowym. Omawialiśmy rolę konsorcjów w pozyskiwaniu zbiorów, o problematyce baz otwartych. Do szeroko rozumianej strategii gromadzenia zaliczyliśmy także problematykę egzemplarza a także sprawy gromadzenia zbiorów specjalnych a zwłaszcza dokumentów życia społecznego. W tymże roku odbyła się także konferencja poświęcona „Polskim bibliotekom ekonomicznym wczoraj – dziś – jutro” zorganizowana w 65. rocznicę istnienia i działalności Biblioteki Ekonomicznej US. „Dylematom opracowania” dedykowana była konferencja w 2013 roku. Tym razem zajęliśmy się problemami opracowania zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów specjalnych, materiałów bibliotecznych na nośnikach elektronicznych). Zastanawialiśmy się nad potrzebą pełnego opracowania z punktu widzenia użytkownika Na ile opracowanie może zostać przyspieszone poprzez współpracę z NUKatem? Rozmawialiśmy o normach określających ilość opracowanych zbiorów na jednego pracownika, o monotonii pracy, o tym czy nie warto pomyśleć o rotacji pracowników i czasowym ich kierowaniu do innych prac w bibliotece np. udostępnianiu.

Konferencje lokalne
Poza konferencjami o zasięgu ogólnopolskim BG US organizuje bądź koordynuje lub aktywnie uczestniczy w sesjach o zasięgu lokalnym. W tego rodzaju konferencjach udział biorą biblioteki zrzeszone w Zachodniopomorskim Porozumieniu Bibliotek (ZPB), a patronuje im często Koło Bibliotek Naukowych nr 2 w Szczecinie przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Pierwsza taka konferencja odbyła się w BG US 19 listopada 2004 roku, a jej tematem był „Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek”. Konferencja dała początek integracji środowiska bibliotek szczecińskich i stanowiła wstęp do podpisania w maju 2005 roku Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek. Materiały z tej oraz kolejnych sesji ukazały się w serii Bibliotekarza Zachodniopomorskiego, powołanej właśnie w tym celu. W skład zespołu redakcyjnego Bibliotekarza Zachodniopomorskiego, pisma branżowego, wydawanego od 1959 r. przez Książnicę Pomorską weszli: dyrektor BG US, prof. Radosław Gaziński jako przewodniczący Rady Programowej oraz Urszula Ganakowska jako członek kolegium redakcyjnego. W następnych latach miały miejsce kolejne sesje, których najważniejszym celem była wymiana doświadczeń. 10 maja 2006 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja poświęcona „Działalności informacyjnej Oddziałów Informacji Naukowej Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek”. W konferencji wzięły udział wszystkie Ośrodki Informacji Naukowej ZPB. Cztery lata później, 21 stycznia 2010 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego dyskutowano o „Formach promocji w bibliotekach”, a 21 maja tego samego roku Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej była miejscem sesji środowiskowej „Formy dydaktyki w bibliotekach”. Cykl sesji przewidzianych przez bibliotekarzy Porozumienia na rok 2010 zamknięto spotkaniem, które odbyło się 25 listopada w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, a którego przedmiotem były problemy „ Warsztatu informacyjnego współczesnej biblioteki”. Rok 2011 zaowocował dwiema sesjami. Pierwszą z nich zorganizowano w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej i poświęcono „Bibliotekom cyfrowym w społeczeństwie informacyjnym”. Druga miała miejsce 8.06.2011 roku BG US, a jej tematem uczyniono system biblioteczny KOHA. W tym czasie BG US była jedyną biblioteką uniwersytecką w kraju, która zdecydowała się na wprowadzenie systemu bibliotecznego opartego na zasadach open source. 27 kwietnia 2012 roku Biblioteka Główna US zorganizowała sesję poświęconą „Roli ośrodków informacji naukowej w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności informacyjnych.”, a dwa lata później konferencję „Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich – 10 lat później”. W czasie sesji dyrektorzy tworzący 10 lat wcześniej Szczecińskie Porozumienie przedstawili stan swoich bibliotek, przemiany jakie w nich nastąpiły oraz plany na kolejne lata. Nowi członkowie, którzy w międzyczasie weszli w skład porozumienia tworząc Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek zaprezentowali własne biblioteki, ich potrzeby i oczekiwania.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności