Biblioteka Główna - Księgozbiór dr. Egona Krulla

Uniwersytet Szczeciński

Księgozbiór dr Egona Krulla Księgozbiór dr Egona Krulla (udostępniany przez pracowników Czytelni BG US)

Księgozbiór doktora med. Egona Krulla
(dar prof. dr. Jana Harffa)

Biblioteka mojego dziadka obejmowała zbiory z pięciu dziedzin:

  1. literatura medyczna, czasopisma przyrodnicze,
  2. literatura myśliwska, podróżnicza i opisy przyrody,
  3. publikacje historyczne i filozoficzne,
  4. beletrystyka (powieści, opowiadania, dramaty),
  5. nuty

Po śmierci dziadka w 1936 r., bibliotekę przejęła jego żona Käte Krull. Książki przechowywała aż do śmierci w 1974 r. w domu rodzinnym dziadków w Güstrow, przy Neue Wall Straße 11. Po jej śmierci rodzinny księgozbiór został podzielony pomiędzy spadkobierców, przy czym literatura medyczna w przeważającej części znalazła się w posiadaniu spadkobierców profesjonalnie zajmujących się medycyną. Zbiory dotyczące tematyki myśliwskiej i leśnej otrzymał dr Eduard Krull, syn Egona, który sam był myśliwym. Publikacje historyczne i filozoficzne oraz beletrystykę w całości przejęła moja matka, dr Edith Krull. W jej posiadaniu znalazło się też część pozycji z 1 i 2 zakresu. Książki te odziedziczyłem po jej śmierci.

W trakcie podziałów spadkowych coraz więcej książek z księgozbioru ubywało. Pogląd, jakie publikacje znajdowały się w dziedzinach oznaczonych numerami 2, 3 i 4, daje powstały wówczas katalog, który jest dołączony do tej informacji (załącznik 2). Tę istniejącą jeszcze i znajdującą się w moim posiadaniu część biblioteki mojego dziadka (literaturę historyczną i filozoficzną, trochę opisów przyrody i podróży, czasopisma przyrodnicze oraz nuty) przekazałem Uniwersytetowi Szczecińskiemu, w którym jestem zatrudniony od 2008 r. (najpierw jako stypendysta Fundacji Nauki Polskiej, a od października 2010 r. jako pracownik Wydziału Nauk o Ziemi). Moim życzeniem jest, żeby przekazane zbiory były dostępne dla badań naukowych.

Księgozbiór obejmuje nie tylko wartościowe pod względem naukowym pojedyncze egzemplarze, lecz także w całości jest świadectwem życia duchowego wykształconego mieszczaństwa w Niemczech czasów wilhelmińskich, okresu pierwszej wojny światowej i czasów powojennych do momentu przejęcia władzy przez Hitlera. Ta interpretacja jest potrzebna, żeby zrozumieć rodzinę mego dziadka w jej społecznym i duchowym zaangażowaniu w sprawy społeczne.

Mój dziadek urodził się w światłej i wykształconej rodzinie. Jego ojciec, dr Eduard Krull – również lekarz – odkrył, że przy pomocy kwasu mrówkowego można leczyć choroby przewlekłe. Gdy ta metoda zdobyła uznanie, leczył on w swojej praktyce w Güstrow wielu pacjentów, nie tylko z Niemiec, ale i z innych krajów europejskich. Dlatego, obok praktyki w Güstrow, uruchomił filię w Berlinie. Po studiach dziadek osiedlił się w Güstrow i pracował wspólnie ze swoim ojcem nad praktycznym zastosowaniem wspomnianej już metody leczenia. Jedną z jego publikacji dołączyłem do tego tekstu. Po śmierci ojca w 1914 r. syn przejął praktykę. Wkrótce też otworzył prywatną klinikę.

W mieszczańskim humanistycznie ukształtowanym domu studiowało się literaturę europejskich klasyków, ale też dzieła starożytne. Dużą rolę odgrywała również muzyka, podobnie jak w wielu innych inteligenckich domach. Rodzina muzykowała wspólnie z przyjaciółmi – muzyka domowa zastępowała wtedy medialne rozrywki dzisiejszych czasów. Lepszemu zrozumieniu tego aspektu mieszczańskiego życia służą zgromadzone w bibliotece nuty.

Duchowo-polityczną atmosferę w domu dziadków w przededniu pierwszej wojny światowej można opisać jako patriotyczną. Wojna znajduje swoje odbicie we współczesnej jej literaturze. Znajdują się tu zarówno opisy przeżyć, jak też dzieła historyczne dotyczące aktualnych zdarzeń wojennych. W literaturze czasów powojennych są zarówno świadectwa światowego kryzysu, jak i literatura lekka, która pozwala oderwać się od ówczesnej trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Do tego odnoszą się też opisy podróży, ponieważ dziadkowie wykorzystywali w wojażach turystycznych nietypowe środki – podróże koleją i statkiem. Włochy były ulubionym celem ich wyjazdów.

W kilku pracach napomknięto o wzrastającym w siłę narodowym socjalizmie, który to dziadek zdecydowanie odrzucał. Przyczyną tego były wyznawane przez niego humanistyczne wartości, jak też członkostwo w loży masońskiej.

Drugiej wojny światowej dziadek już nie doczekał. I tak kończy się dokumentacja jego życia z ponurym przeczuciem okropności, jakie sprowadziła na Europę i świat kolejna wojna światowa.

Darowizna na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego powinna być symbolem przyjaźni narodów europejskich, w szczególności niemieckiego i polskiego.

Załączniki

Załącznik 1

Najważniejsze daty z życia doktora medycyny Egona Krulla

Egon Krull urodził się 6 sierpnia 1879 r. w Güstrow, jako syn lekarza Eduarda Krulla i jego żony Johanny. Zmarł w Berlinie 16 listopada 1936 r.

Uczęszczał do gimnazjów w Güstrow i Wismarze, gdzie w 1901 r. zdał maturę. Po maturze odbył służbę wojskową jako ochotnik w holsztyńskim regimencie artylerii polowej nr 24 w Güstrow. Studiował medycynę – najpierw w Rostocku, potem w Marburgu i Lipsku. W Lipsku w 1905 r. zdał pierwszy egzamin lekarski. Staż kliniczny odbył w Monachium, gdzie w 1908 r. zdał egzamin państwowy. Od 1 kwietnia 1908 r. do 1 kwietnia 1909 r. odbywał praktykę w szpitalu w Ludwigslust oraz w klinice ginekologicznej w Rostocku. Po przedstawieniu dysertacji doktorskiej „Über Peritionis acuta nach Perforation einer Pyometra” otrzymał tytuł doktora medycyny. Miało to miejsce w 1909 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. 31 marca 1909 r. dopuszczono go do wykonywania zawodu lekarza.

W tym samym roku osiedlił się w Güstrow. 9 lutego 1910 r. ożenił się z Käte Krull (1886-1974), z domu Kusel, z którą miał troje dzieci: Edith (1911-1990), Eduarda (1913-1996) i Siegfrieda (1916-1945). Jako lekarz wziął udział w pierwszej wojnie światowej. Był lekarzem rentgenologiem w szpitalu wojskowym, asystentem lekarza w obozie jenieckim w Güstrow i lekarzem w batalionie Seligenstadt.

Piśmiennictwo:

Krull Egon: Die Krull’sche Ameisensäuretherapie in Theorie und Praxis – Güstrow 1924
Krull Egon: Injektion Krull “Myrmekan”, das Ameisensäurepräparat zur Reiztherapie – Güstrow o.J.(ca 1931)

Załącznik 2:
Napisany własnoręcznie w 1922 r. katalog biblioteki Egona Krulla

Załącznik 3: Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora

Załącznik 4: Broszura: Krull Egon: Die Krull’sche Ameisensäuretherapie in Theorie und Praxis. Güstrow 1924

Bibliothek Dr. med. Egon Krull
(Stiftung von Prof. Dr. Jan Harff)

Die Bibliothek meines Großvaters umfasste 5 Fachgebiete:

  1. Medizinische Fachliteratur, naturwissenschaftliche Zeitschriften
  2. Jagd-, Reise- und Naturbeschreibungen
  3. Historische und philosophische Fachliteratur
  4. Belletristik (Romane, Novellen, Dramen)
  5. Noten

Nachdem mein Großvater 1936 verstorben war, ging die Bibliothek in den Besitz seiner Ehefrau, Käte Krull, über, welche die Bücher im Haus meiner Großeltern in Güstrow, Neue Wall Straße 11, verwahrte, in welchem sie bis zu ihrem Tode 1974 lebte. Nach ihrem Tode wurde die Bibliothek unter den Erben aufgeteilt, wobei die medizinische Fachliteratur großtenteils in den Besitz der in medizinischen Berufen tätigen Erbern überging. Fachliteratur zu Jagd- und Forstwissenschaften übernahm Herr Dr. Eduard Krull, der Sohn von Dr. Egon Krull, der selber Jäger war. Die Bücher des drittens und vierten Fachgebietes der Bibliothek, sowie Teile der Gebiete 1 und 2 gingen in den Besitz meiner Mutter, Frau Dr. Edith Krull über, von der ich die Bücher nach ihrem Tod 1990 erbte. Dabei handelt es sich nicht mehr um den vollständigen Umfang dieser Bibliotheksteile. Im Laufe der Erbteilungen sind immer wieder Bücher aus der Bibliothek entnommen und nicht zurückgeführt worden. Einen Überblick über die Gebiete 2, 3 und 4 der Gesamtbibliothek im Jahr 1922 gibt ein damalig Katalog, der diesem Schreiben beigefügt ist (Anlage 2).

Den noch vorhandenen, in meinem Besitz befindlichen Teil der Bibliothek meines Großvaters (historische, philosophische Fachliteratur und einge Natur- und Reisebeschreibungen, naturwissenschaftliche Zeitschriften und Noten) habe ich an die Universität Szczecin übergeben, an der ich seit 2008 als Professor tätig bin (zunächst als Stipendiat der Polnischen Wissenschaftsstiftung FNP, seit Oktober 2010 Angehöriger der Fakultät für Geowissenschaften).

Mein Wunsch ist es, dass dieser Teil der Bibliothek der freien wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht werden soll.

Die Büchersammlung umfasst sowohl wissenschaftlich wertvolle Einzelpublikationen, ist aber auch in ihrer Gesamtheit als ein Zeugnis für Geistesleben des gebildeten Bürgertums in Deutschland der Wilhelminischen Zeit, des ersten Weltkrieges und der Nachkriegszeit im Übergang zum nationalsozialistischen Deutschland zu sehen.

Für die Interpretation ist es erforderlich, die Familie meines Großvaters in ihrer sozialen und geistigen Einbindung in die Gesellschaft zu verstehen.

Mein Großvater war hineingeboren in eine aufgeklärte, gebildete Familie. Der Vater, Dr. Eduard Krull – ebenfalls Arzt – hatte eine bedeutende Entdeckung zur Heilung chronischer Krankenheiten mit der Ameisensäuretherapie gemacht. Nachdem sich die Methode durchgesetzt hatte, behandelt er in seiner Praxis in Güstrow einen großen Patientenkreis, nicht nur aus Deutschland sondern auch aus dem Europäischen Ausland, so dass neben der Güstrower Praxix auch eine Praxisniederlassung in Berlin gegründet wurde.

Nach seinem Studium ließ mein Großvater sich in Güstrow nieder und arbeitet gemeinsam mit seinem Vater an der praktischen Anwendung der Therapie-Methode. Eine seiner Publikationen füge ich diesem Schreiben bei. Nach dem Tode des Vaters 1914 übernahm der Sohn die Praxis, der er bald auch eine Privatklinik zur stationären Patientenbehandlung angliederte.

Im bürgerlich humanistisch gebildeten Haus studierte man die Literatur der Europäischen Klassiker aber auch Werke des klassischen Altertums. Die Musik spielte, wie in vielen Haushalten gebildeter Kreise der damaligen Zeit, eine große Rolle. Die Familie musizierte gemeinsam mit Freunden – die Hausmusik ersetzte mediale Unterhaltungen der heutigen Zeit. Für diese Facette des bürgerlichen Lebens stehen die Notensammlungen der Bibliothek.

Das geistig-politische Umfeld im Hause meiner Großeltern am Vorabend des ersten Weltkrieges ist als „deutsch-national” zu beschreiben. Die einschneidende Rolle des Krieges spiegelt sich vor allem in der zeitgenössischen Literatur wider. Darunter sind sowohl Erlebnisschilderungen als auch historische Werke zum Kriegsgeschehen. In der Literatur der Nachkriegszeit finden sich sowohl Zeugen der wirtschaftlichen Depression als auch leichte Literatur, welche die damalige ernste wirtschaftliche und politische Situation verdrängt. Hierher gehören auch Reiseschilderungen, denn meine Großeltern nutzten die technisch ganz neuen touristischen Möglichkeiten, mit Bahn und Schiff zu reisen. Italien war dabei das bevorzugte Reiseziel.

In einigen Werken deutet sich aber auch der erstarkende Nationalsozialismus an. Diesem stand mein Großvater zutiefst ablehnend gegenüber. Diese Ablehnung gründet sich auf seiner humanistischen Grundorientierung aber auch seiner Mitgliedschaft in der Freimaurerloge.

Den zweiten Krieg hat mein Großvater nicht mehr erlebt un so endet die Dokumentation seines Lebens mit der düsteren Vorahnung des Schreckens, den der zweite Weltkrieg später über Europa und die Welt gebracht hat.

Die Stiftung der Bücher an die Universität Stettin soll ein Zeichen für Verständigung und neue Freundschaft der Europäischen Völker, insbesondere Deutschlands und Polens sein.

Anlagen

Anlage 1 Lebensdaten Dr. med. Egon Krull

geboren am 6. August 1879 in Güstrow als Sohn des Arztes Dr. Eduard Krull und seiner Ehefrau Johanna Krull gestorben am 16. November 1936 in Berlin

Schulbildung: Gymnasien zu Güstrow und Wismar, dort Abitur 1901

Militär: Halbjährig-Freiwilliger im Holsteinischen Feldartillerieregiment Nr. 24 in Güstrow

Studium der Medizin in Rostock, Marburg Und Leipzig, dort Physikum 1905 Klinische Semester in München, dort Staatsexamen 1908

Medizinalpraktikant 1. April 1908 bis 1. April 1909 in Ludwigslust, Stift Betlehem und Rostock, Grossh. Frauenklinik Dissertation: Über Peritionis acuta nach Perforation einer Pyometra 1909 Promotion an der Medizinischen Fakultät der Kgl. Bayer. Ludwig Maximilians- Univesität zu München Approbation als Arzt: 31. März 1909 Niedergelassen in Güstrow 1909 verheiratet mit Käte Krull (1886-1974), geb. Kusel (Eheschließung am 9. Februar 1910) Kinder: Dr Edith Krull (1911-1990), Dr Eduard Krull (1913-1996), Dr Siegfried Krull (1916-1945) Kriegseinsatz im I. Weltkrieg: Röntgenarzt der G.S. Lazarette, Assistantarzt im Gefangenenlager zu Güstrow, Bataillonsarzt im Bat. Seligenstadt

Schriften:

Krull Egon: Die Krull’sche Ameisensäuretherapie in Theorie und Praxis. – Güstrow 1924

Krull Egon: Injektion Krull “Myrmekan”, das Ameisensäurepräparat zur Reiztherapie. – Güstrow o.J.(ca 1931)

Anlage 2: Katalog der Dr. Egon Krull Bibliothek, handgeschrieben, von 1922

Anlage 3: Promotionsurkunde Dr. Egon Krull

Anlage 4: Broschüre Krull Egon: Die Krull’sche Ameisensäuretherapie in Theorie und Praxis. – Güstrow 1924

KS bedeutet:KRULL-SAMMLUNG für alle Bücher.

Lp. Tytuł książki Autor Wydawca miejsce i rok
wydania
Wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Lfd. Nr. Titel des Buches Autor Herausgeber Ort und Jahr der Ausgabe Verlag Signatur Bemerkungen
1 Mecklenburgische Monatshefte Albert Wangerin Johannes Gillhoff Leipzig, 1910 F.C.W.Vogel. KS.1 H 81
2 Mecklenburgische Monatshefte Alexander Witting Johannes Gillhoff Leipzig, 1911 F.C.W.Vogel. KS.2 H 83
3 Mecklenburgische Monatshefte Albert Wangerin Johannes Gillhoff Leipzig, 1906 F.C.W.Vogel. KS.3 H 77
4 Mecklenburgische Monatshefte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Johannes Gillhoff Leipzig, 1894 F.C.W.Vogel. KS.4 H 66
5 Mecklenburgische Monatshefte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Johannes Gillhoff Leipzig, 1895 F.C.W.Vogel. KS.5 H 67
6 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Johannes Gillhoff Leipzig, 1899 F.C.W.Vogel. KS.6 H 70
7 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1906 F.C.W.Vogel. KS.7 H 77
8 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1904 F.C.W.Vogel. KS.8 H 75
9 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1910 F.C.W.Vogel. KS.9 H 81
10 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1897 F.C.W.Vogel. KS.10 H 68
11 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1899 F.C.W.Vogel. KS.11 H 70
12 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1901 F.C.W.Vogel. KS.12 H 72
13 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Alexander Witting Leipzig, 1913 F.C.W.Vogel. KS.13 H 84
14 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1909 F.C.W.Vogel. KS.14 H 80
15 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Dr.Oskar Lassar Leipzig, 1891 F.C.W.Vogel. KS.15 H 63
16 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1895 F.C.W.Vogel. KS.16 H 66
17 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Lothar von Criegern Leipzig,1913 F.C.W.Vogel. KS.17 H 84
18 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Alexander Witting Leipzig, 1914 F.C.W.Vogel. KS.18 H 85
19 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1906 F.C.W.Vogel. KS.19 H 77
20 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Alexander Witting Leipzig, 1911 F.C.W.Vogel. KS.20 H 82
21 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1903 F.C.W.Vogel. KS.21 H 74
22 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1905 F.C.W.Vogel. KS.22 H 76
23 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1895 F.C.W.Vogel. KS.23 H 66
24 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1896 F.C.W.Vogel. KS.24 H 67
25 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1893 F.C.W.Vogel. KS.25 H 65
26 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Carl Schütze Leipzig 1912 F.C.W.Vogel. KS.26 H 72
27 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1894 F.C.W.Vogel. KS.27 H 65
28 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Erster Teil Leipzig F.C.W.Vogel. KS.28 H 69
29 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Zweiter Teil Leipzig, 1898 F.C.W.Vogel. KS.29 H 69
30 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig, 1905 F.C.W.Vogel. KS.30 H 76
31 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Dr. L. von Criegern Leipzig, 1914 F.C.W.Vogel. KS.31 H 83
32 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte M. Löhlein Leipzig, 1914 F.C.W.Vogel. KS.32 H 85
33 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Alexander Witting Leipzig, 1911 F.C.W.Vogel. KS.33 H 82
34 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1896 F.C.W.Vogel. KS.34 H 68
35 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1901 F.C.W.Vogel. KS.35 H 72
36 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1909 F.C.W.Vogel. KS.36 H 80
37 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Dr. L. von Criegern Leipzig, 1911 F.C.W.Vogel. KS.37 H 82
38 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1894 F.C.W.Vogel. KS.38 H 65
39 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1896 F.C.W.Vogel. KS.39 H 67
40 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1909 F.C.W.Vogel. KS.40 H 80
41 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1905 F.C.W.Vogel. KS.41 H 76
42 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1913 F.C.W.Vogel. KS.42 H 84
43 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1904 F.C.W.Vogel. KS.43 H 75
44 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig,1898 F.C.W.Vogel. KS.44 H 70
45 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1913 F.C.W.Vogel. KS.45 H 85
46 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig, 1898 F.C.W.Vogel. KS.46 H 69
47 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig,1910 F.C.W.Vogel. KS.47 H 81
48 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1904 F.C.W.Vogel. KS.48 H 75
49 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin Leipzig,1903 F.C.W.Vogel. KS.49 H 74
50 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Dr. Oskar Lassar Leipzig,1899 F.C.W.Vogel. KS.50 H 63
51 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig,1892 F.C.W.Vogel. KS.51 H 64
52 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Albert Wangerin und Otto Taschenberg Leipzig,1897 F.C.W.Vogel. KS.52 H 68
53 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1893 F.C.W.Vogel. KS.53
54 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1894 F.C.W.Vogel. KS.54
55 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1895 F.C.W.Vogel. KS.55
56 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1896 F.C.W.Vogel. KS.56
57 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1897 F.C.W.Vogel. KS.57
58 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1898 F.C.W.Vogel. KS.58
59 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1899 F.C.W.Vogel. KS.59
60 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1900 F.C.W.Vogel. KS.60
61 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1902 F.C.W.Vogel. KS.61
62 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1903 F.C.W.Vogel. KS.62
63 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1904 F.C.W.Vogel. KS.63
64 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1905 F.C.W.Vogel. KS.64
65 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1908 F.C.W.Vogel. KS.65
66 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1909 F.C.W.Vogel. KS.66
67 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1910 F.C.W.Vogel. KS.67
68 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1911 und 1912 F.C.W.Vogel. KS.68
69 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Justus Perthes Leipzig,1913 F.C.W.Vogel. KS.69
70 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig,1914 bis 1916 F.C.W.Vogel. KS.70
71 Geschäftsbericht des Vorstandes der Gesllschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Leipzig Wien F.C.W.Vogel. KS.71
72 Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes Dr A.Kreidmann Hamburg,1912 E.Eickhof KS.72
73 HandbucHder Biologie der Wirbeltiere Justus Perthes Dr.M.Hilzheimer, Dr.phil.O.Haempel Stuttgart,1913 Ferdinand Enke KS.73
74 Gothaischer Genealogischer Hof Kalender Gotha, 1913 Justus Perthes KS.74
75 Gothaischer Genealogischer Hof Kalender Gotha, 1914 Justus Perthes KS.75
76 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser Gotha, 1914 Justus Perthes KS.76
77 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser Justus Perthes Gotha, 1923 Justus Perthes KS.77
78 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser Gotha, 1914 Justus Perthes KS.78
79 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser Gotha, 1923 Justus Perthes KS.79
80 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen Häuser Gotha, 1914 Justus Perthes KS.80
81 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Justus Perthes Gotha, 1923 Justus Perthes KS.81
82 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Gotha, 1936 Justus Perthes KS.82
83 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Gotha, 1937 Justus Perthes KS.83
84 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch Deutscher Uradel Gotha, 1923 Justus Perthes KS.84
85 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch Deutscher Uradel Gotha,1914 Justus Perthes KS.85
86 Gothaischer Kalender, Diplomatisches Jahrbuch Gotha, 1924 Justus Perthes KS.86
87 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Ludwigslust, März 1925 Heimatverlag Hinstorffsche Hofbuchhandlung, D.Kärst KS.87
88 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock 1925 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.88
89 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Ludwigslust, Januar 1925 Heimatverlag Hinstorffsche Hofbuchhandlung, D.Kärst KS.89
90 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Ludwigslust, Februar 1925 Heimatverlag Hinstorffsche Hofbuchhandlung, D.Kärst KS.90 Carl Hinstorff Verlag Rostock
91 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, August, 1925 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.91 Carl Hinstorff Verlag Rostock
92 Mecklenburgische Monatshefte Rostock, April 1928 Johannes Gillhoff Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.92
93 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, November 1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.93
94 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Oktober 1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.94
95 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, September 1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.95
96 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juli,1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.96
97 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Mai 1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.97
98 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juni,1925 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.98
99 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Oktober 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.99
100 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, November 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.100
101 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, September, 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.101
102 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Oktober 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.102
103 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, November 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.103
104 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Dezember 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.104
105 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Dezember 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.105
106 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Dezember 1925 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.106
107 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, August1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.107
108 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juli 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.108
109 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juni,1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.109
110 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock,Mai 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.110
111 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock,April 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.111
112 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, März 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.112
113 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Februar 1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.113
114 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, März 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.114
115 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, April 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.115
116 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock,Mai 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.116
117 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juni 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.117
118 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juli 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.118
119 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, August 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.119
120 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, September 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.120
121 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, April 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.121
122 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, März 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.122
123 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Februar 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.123
124 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Januar 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.124
125 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, November 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.125
126 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Oktober 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.126
127 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Sptember 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.127
128 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Dezember1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.128
129 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, März 1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.129
130 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock Januar 1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.130
131 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, August 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.131
132 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, August 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.132
133 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Februar 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.133
134 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, März 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.134
135 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Dezember,1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.135
136 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Oktober, 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.136
137 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, September1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.137
138 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juli 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.138
139 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock,Juni 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.139
140 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Mai 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.140
141 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Januar1926 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.141
142 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, November 1928 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.142
143 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Januar 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.143
144 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Februar 1927 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.144
145 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, November 1925 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.145
146 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Oktober, 1925 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.146
147 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Dezember1934 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.147
148 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Januar, 1930 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.148
149 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juli 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.149
150 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Juni 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.150
151 Mecklenburgische Monatshefte Johannes Gillhoff Rostock, Mai 1929 Carl Hinstorff Verlag Rostock KS.151
152 Grabow in Mecklenburg,Sonderdruck Carl Hinstorff Verlag, Rostock KS.152
152 Aus BuscHund Dorn Steinhardt Bremen 1927 Carl Schünemann KS.152
153 Mein buntes Buch Arthur Schubart München,1924 Drei Masken Verlag KS.153
154 Geistiges München,Volkssprachen und Weltsprachen Prof. Dr. Karl Vossler München1946 Drei Fichten Verlag KS.154
155 Formgebung der Industrie Wilhelm Wagenfeld Berlin 1942 UlricHRiemerschmidt Verlag KS.155
156 Zinngerät Eugen Wiedamann Berlin 1943 UlricHRiemerschmidt Verlag KS.156
157 Der Käfersammlersss A. und G. Ortleb Berlin S.Mode’s Verlag KS.157
158 In Maske durcHFernost Johann M. Weltegasr Berlin Im Deutschen Verlag KS.158
159 Im Lande des braunen Bären Oberländer Neudamm 1905 Verlag von I. Neumann KS.159
160 Die Smaragde des Pharao K.Miethe Berlin 1923 DietricHReimer KS.160
161 Grundzüge der Chemie und Mathemetik04 Arendt-Doermer Leipzig 1919 Verlag von Leopold Voss KS.161
162 Mit meinen Augen Hanns Hinz Ewers München, Berlin 1918 München und Berlin bei Georg Müller KS.162
163 Schiller,Dem deutschen Volke Dr.I. Wuchgram Bielefeld und Leipzig 1895 Verlag von Velhagen u. Klasing KS.163
164 Methodischer Lehrgang der englischen Sprache Prof. Dr. Georg Dubislav, Prof. Paul Bock, Dr. Hugo Gruber Berlin, 1921 Weidmannsche Buchhanndlung KS.164
165 Mecklenburgische Jahrbücher Dr. Strecker, Schwerin 1938 Bärensprungsche Buchdruckerei KS.165
166 HandbucHder französischen Prosa Dr.M.Fuchs Leipzig,1847 Leipzig,1848 Bielefeld und Leipzig 1905 Velhagen § Klasing KS.166
167 Schlüssel zur Niederländischen Konversations-Grammatik T.G.G.Valette Heidelberg, 1921 Julius Groos,Verlag KS.167
168 Fahrten und Fährten Steinhardt Berlin, 1928 Paul Parep Verlag KS.168
169 History of England Thos.J.Livesey London Burns Oates§ Washbourne, LTD KS.169
170 Sammlung deutscher Lust-und Schauspiele, Doctor Wespe R. Benedix Dresden, 1868 Louis Ehlermann KS.170
171 In den Dschungeln der Wälder und Menschen Ferdinand Ossendowski Frankfurt am Main Frankfurter Societäts-Druckerei KS.171
172 Deutsches LesebucHfür höhere Lehranstalten Prof. Dr. Chr. Muff Berlin, 1895 G.Grote’sche Verlagsbuchhandlung KS.172
173 Premier Livre M.D.Berlitz Berlin, Paris, New York, Londres, St. Petersbourg,1907 Nouvelle Edition Europeenne KS.173
174 Serious and merry stories Dr. Rudolf Fritz Kiel und Leipzig, 1927 Verlag von Lipsius§Tischer KS.174
175 Türkische Konverstions-Grammatik Henry Jehlitschka Heidelberg, 1895 Julius Groos` Verlag KS.175
176 Tigebant Max Semper Aachen 1901 Druck von C.H.Georgi KS.176
177 Das Wunder in der Heilkunde Erwin Liek München 1940 J.F.Lehmanns Verlag KS.177
178 Ein Volk wacht auf Walter von Molo München 1923 Albert Langen KS.178
179 Aus seinen Werken Guy de Maupassant Leipzig, 1923 Josef Singer Verlag KS.179
180 Griechische Tragödien, Aischylos, Agamemnon Übersetzt von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff Berlin, 1906 Weidmannsche Buchhandlung KS.180
181 Griechische Tragödien, Aischylos, Das Opfer am Grabe Übersetzt von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff Berlin, 1907 Weidmannsche Buchhandlung KS.181
182 Die Lyrik und ihr Publikum im England des 18. Jahrhunderts Victor Lange Weimar, 1935 Verlag Hermann Böhlaus Nachf. KS.182
183 Die Brüder Karamasow F.M.Dostojewski Berlin Verlagvon Th. Knaur Nachf. KS.183
184 Die Runen und ihre Denkmäler Dr.Gustav Thormod Legis Leipzig, 1829 Verlag von Johann Ambrosius Barth KS.184
185 Cicero Briefe Dr.W.Schwarz, Dr.F. Themann Leipzig Verlag von Quelle § Meyer KS.185
186 Ciceros philosophische Schriften, Heft 5 Dr.O. Weißenfels Leipzig, 1891 B.G.Teubner KS.186
187 Leonardo da Vinci Dmitry Sergejewitsch Merschkowski Berlin Deutsche Buchgemeinschaft KS.187
188 Atta Troll Heinrich Heine Hamburg, 1847 Bei Ludwig Giese KS.188
189 Die Drogerie zum goldenen Stern Ottomar Enking Berlin Verlag Ullstein § Co KS.189
190 Peter Hille Heinrich Hart Berlin und Leipzig Schuster und Loeffler KS.190
191 Der König Karl Rosner Stuttgart und Berlin, 1921 J.G.Cotta’sche Buchhandlung Nachf. KS.191
192 Writers of To-Day Prof.Dr.H.Gade Bielefeld und Leipzig, 1931 Velhagen § Klasing KS.192
193 Mehrehe und Mutterschaft Hans Bühler,Milla v. Prosch Jena,1919 Eugen Diederichs KS.193
194 Die Amerikanische Rundschau Im Auftrag des amerikanischen Informationsdienstes München, 1948 München KS.194
195 Das moderne BucHder weiblichen Berufe Dr.EricHJanke-Berlin Minden in Westfalen, 1928 Druck und Verlag von Wilhelm Köhler KS.195
196 Stein in der Mauer Alfred Zacharias Berlin Wiking Verlag KS.196
197 Personen und Vorlesungsverzeichnis für das 2.Trimester 1940 Universität München München 1940 München KS.197
198 Meersinfonien Cyriel Verschaeve Lehmann§Bernhard, Verlagsbuchdruckerei, Schönberg 1943 Franz Westphal Verlag KS.198
199 Aus dem Leben des Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld Johannes Haller Berlin,1924 Gebrüder Partel KS.199

Lp. Tytuł książki Autor Wydawca / miejsce i rok Wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Lfd. Nr. Titel des Buches Autor Herausgeber / Ort und Jahr der Ausgabe Verlag Signatur Bemerkungen
200 In den Fußspuren des großen Arztes E.G.White Hamburg,1907 Verlagsgesellschaft KS.200
201 Bilder aus dem Naturleben W.v.Reichenau Leipzig, 1892 Ernst Günther’s Verlag KS.201
202 Das persönliche Überleben des Todes Dr.Emil Mattiessen Berlin und Leipzig. 1936 Walter de Gruyter § Co. KS.202
203 Die Todesstrafe F.G.Weber Rostock, 1874 Stiller’sche Hof-und Universitätsbuchhandlung KS.203
204 Partie Francaise pour Adults M.D.Berlitz Berlin, Paris, New York, Londres, St. Petersbourg,1907 Nouvelle Edition Europeenne KS.204
205 Schiller-Album Dresden 1861 C.Blochmann § Sohn und Julius Ernst KS.205
206 Buchführung Robert Stern Leipzig , 1906 G.J.Göschen’sche Verlagsbuchhandlung KS.206
207 Faust, Erster Teil Goethe Stuttgart,1867 G.J.Göschen’sche Verlagsbuchhandlung KS.207
208 Der verhexte Spitzweg Oskar Gluth Leipzig, 1934 L.Stackmann Verlag KS.208
209 Eine Sammlung humoristischer Vorträge Med.Dr.Jul. Mantuch Selbstverlag des Herausgebers KS.209
210 Doctor Veit Oskar Oibrans Wolfenbüttel 1904 Verlag von Julius Zwißler KS.210
211 Von Perlin nach Berlin Heinrich Seidel Stuttgart und Berlin. 1925 J.G Cotta`sche Buchhandlung KS.211
212 Der neue Glaube Fritz Thor Leipzig, 1921 Hammer Verlag KS.212
213 Friede auf Erden Rudolph Stratz Berlin und Wien, 1918 Ullstein§Co. KS.213
214 L`Abbe Constantin Ludovic Halevy Paris, 1895 Calman Levy,Editor KS.214
215 The black cat E,A.Poe Paris, Vienna Rhombus Edition KS.215
216 Surrogate G.Fischer-Markgraff Berlin,1910 Richard Taedler`s Verlag KS.216
217 Das hohe Lied Paul Blitz Berlin Richard Taendler`s Verlag KS.217
218 Wenn die Tuberosen blühen Anastasia Werbizkaja Berlin Verlag Schweizer § Co. KS.218
219 ,Schummler,Bummler,Rossetummler Roda Roda Berlin, 1919 Schuster § Loeffler KS.219
220 Briefe aus der Hölle *** Leipzig, 1883 Johannes Lehmann KS.220
221 TSCHUNG-KUE,Das Reich der Mitte Wilhelm Filchner Berlin Deutsche Buchgemeinschaft KS.221
222 Im Reiche des Beduinen Reiseerz.Karl Held Berlin Verlag moderner Lektüre KS.222
223 Landfahrer und Abenteurer Franz Blei München,1913 Georg Müller KS.223
224 Der Gesundbeter A.O.Weber Berlin, 1910 Weber – Haus KS.224
225 Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten J.Hopf, K.Paulsiek Berlin,1896 Ernst Siegfried Mittler und Sohn KS.225
226 Pan Kaminsky Fritz Skowronek Berlin, 1919 Otto Jahnke Verlag KS.226
227 Er gab uns des Südens Sonne,Lieder Prag, 1915 Heinr.Mercy Sohn in Prag KS.227
228 Von Wundern und Tieren Wilhelm Bölsche Stuttgart und Berlin,1920 Deutsche Verlagsanstalt KS.228
229 Wohltätige Frauen Adolph L`Arroge Berlin, Theater-Buchhändler Berlin KS.229
230 Das freie Meer Rudolph Stratz Berlin und Wien, 1918 Verlag UllsteinV§Co. KS.230
231 Das Zimmer des Wartens Thddäus Rittner Berlin und Wien, 1918 Verlag UllsteinV§Co KS.231
232 Elektrotechnisches Experimentierbuch Eberhard Schnetzler Stuttgart, Berlin, Leipzig920 Deutsche Verlagsgesellschaft KS.232
233 Moeppi,Die Memoiren meines Hundes Adolf Uzarski München, 1921 Delphin-Verlag KS.233
234 Julius Caesar G.Fr.Händel Berlin,1838 Ed. Bote § Bock KS.234
235 Ein Warnungsruf Sven Hedin Leipzig, 1912 F.U.Brockhaus KS.235
236 Die weißen Indianer Ewald Gerhard Seeliger Berlin,1918 Kronen-Verlag, Rudolf Mosse KS.236
237 Wörterbuch zu Collections of longer english Poems Band 62 Velhagen § Klasings KS.237
238 Anhang zu Collections of longer english Poems Velhagen § Klasings KS.238
239 Schau um dich und schau in dich Julius Hammer Leipzig Philipp Reclam jun. KS.239
240 Der Völkerkrieg Bd. 1 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.240
241 Der Völkerkrieg Bd. 2 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.241
242 Der Völkerkrieg Bd. 3 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.242
243 Der Völkerkrieg Bd. 4 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.243
244 Der Völkerkrieg Bd. 6 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.244
245 Der Völkerkrieg Bd. 7 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.245
246 Der Völkerkrieg Bd. 8 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.246
247 Der Völkerkrieg Bd.11 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.247
248 Der Völkerkrieg Bd.12 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.248
249 Der Völkerkrieg Bd.15 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.249
250 Der Völkerkrieg Bd.16 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.250
251 Der Völkerkrieg Bd.22 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.251
252 Der Völkerkrieg Bd.23 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.252
253 Der Völkerkrieg Bd.27 C.H.Baer / Stuttgart 1914 Julius Hoffmann KS.253
254 I.G.Seume`s sämmtliche Werke Bd.1 I.G.Seume Leipzig 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.254
255 I.G.Seume`s sämmtliche Werke I.G.Seume Leipzig, 1847 1848 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.255
256 I.G.Seume`s sämmtliche Werke I.G.Seume Leipzig 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.256
257 I.G.Seume`s sämmtliche Werke I.G.Seume Leipzig 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.257
268 I.G.Seume`s sämmtliche Werke I.G.Seume Leipzig 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.258
259 I.G.Seume`s sämmtliche Werke I.G.Seume Leipzig 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.259
260 I.G.Seume`s sämmtliche Werke I.G.Seume Leipzig 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.260
261 I.G.Seume`s sämmtliche Werke I.G.Seume Leipzig 1863 Johann Friedrich Hartknoch KS.261
262 Franz Freiherrn Gaudy`s Werke Arthur Mueller/ Berlin 1853 A.Hofmann § Comp. KS.262
263 Franz Freiherrn Gaudy`s Werke Arthur Mueller/ Berlin 1854 A.Hofmann § Comp. KS.263
264 Franz Freiherrn Gaudy`s Werke Arthur Mueller/ Berlin 1854 A.Hofmann § Comp. KS.264
265 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1938 Karl Wachholtz Verlag KS.265
266 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1938 Karl Wachholtz Verlag KS.266
267 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1939 Karl Wachholtz Verlag KS.267
268 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1939 Karl Wachholtz Verlag KS.268
269 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1941 Karl Wachholtz Verlag KS.269
270 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1941 Karl Wachholtz Verlag KS.270
271 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1942 Karl Wachholtz Verlag KS.271
272 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Wörterbuch Pr.Dr.h.c.R.Wossidlo Univ,Pr.Dr.H.Teucchert / Neumücnster 1941 Karl Wachholtz Verlag KS.272
273 Der Standpunkt, Die Zeitschrift für die Gegenwart E.Schmidt / Stuttgart 1947 Der Standpunkt KS.273
274 Himmelsvolk Waldermar Bonseis Berlin, Leipzig 1918 Schuster § Loeffler KS.274
275 Geschlechtliche Zuchtwahl Charles Darwin Leipzig Alfred Kröner Verlag KS.275
276 Neues Abendland, Zeitschrift für Politik, Kultur und Geschichte Johann Wilhelm Neumann / Augsburg 1947 J.W.Naumann KS.276
277 Aussaat, Zeitschrift für Kunst und Wissenschaft Michael Boblenz und Alfons Bürger / Lorch-Stuttgart Bürger Verlag KS.277
278 Neues Abendland, Zeitschrift für Politik, Kultur und Geschichte Johann Wilhelm Neumann / Augsburg 1946 J.W.Naumann KS.278
279 Neues Abendland, Zeitschrift für Politik, Kultur und Geschichte Johann Wilhelm Neumann / Augsburg 1947 J.W.Naumann KS.279
280 Neues Abendland, Zeitschrift für Politik, Kultur und Geschichte Johann Wilhelm Neumann / Augsburg 1946 J.W.Naumann KS.280
281 Neues Abendland, Zeitschrift für Politik, Kultur und Geschichte Johann Wilhelm Neumann / Augsburg 1947 J.W.Naumann KS.281
282 Neues Abendland, Zeitschrift für Politik, Kultur und Geschichte Johann Wilhelm Neumann / Augsburg 1947 J.W.Naumann KS.282
283 Die Schönheit Heft 7, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.283
284 Die Schönheit Heft 10, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.284
285 Die Schönheit Heft 3,1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.285 Live
286 Die Schönheit Heft 12, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.286
287 Die Schönheit Heft 11, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.287
288 Die Schönheit Heft 6, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.288 Live
289 Die Schönheit Heft 1, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.289
290 Die Schönheit Heft 4, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.290
291 Die Schönheit Heft 8, 1918 Verlag der Schönheit Dresden KS.291
292 Die Schönheit Heft 10, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.292
293 Die Schönheit Heft 11, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.293
294 Die Schönheit Heft 2, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.294 Live
295 Die Schönheit Heft 4, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.295
296 Die Schönheit Heft 12, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.296
297 Die Schönheit Heft 1, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.297
298 Die Schönheit Heft 3, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.298
299 Die Schönheit Heft 9, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.299
300 Die Schönheit Heft 7, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.300
301 Die Schönheit Heft 6, 1918 Verlag der Schönheit Dresden KS.301
302 Die Schönheit Heft 11, 1918 Verlag der Schönheit Dresden KS.302
303 Die Schönheit Heft 10, 1918 Verlag der Schönheit Dresden KS.303
304 Die Schönheit Heft 9, 1918 Verlag der Schönheit Dresden KS.304
305 Die Schönheit Heft 8, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.305
306 Die Schönheit Heft 5, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.306
307 Die Schönheit Heft 9, 1919 Verlag der Schönheit Dresden KS.307
308 Die Schönheit Heft 7, 1918 Verlag der Schönheit Dresden KS.308
309 Die Schönheit Heft 2, 1920 Verlag der Schönheit Dresden KS.309
310 Napoleons Leben, Meine ersten Siege, Bd.1 Napoleon Stuttgart, 1910 Verlag Robert Lutz KS.310
311 Napoleons Leben , Meine ersten Siege, Bd.2 Napoleon Stuttgart, 1910 Verlag Robert Lutz KS.311
312 Napoleons Leben , Meine ersten Siege, Bd.3 Napoleon Stuttgart, 1911 Verlag Robert Lutz KS.312
313 Napoleons Leben , Meine ersten Siege, Bd.4 Napoleon Stuttgart, 1911 Verlag Robert Lutz KS.313
314 Napoleons Leben , Meine ersten Siege, Bd.5 Napoleon Stuttgart, 1911 Verlag Robert Lutz KS.314
315 Napoleons Leben , Meine ersten Siege, Bd.6 Napoleon Stuttgart,1911 Verlag Robert Lutz KS.315
316 Napoleons Leben , Ich der Kaiser, Bd.7 Napoleon Stuttgart, 1912 Verlag Robert Lutz KS.316
317 Napoleons Leben , Ich der Kaiser, Bd.8 Napoleon Stuttgart, 1912 Verlag Robert Lutz KS.317
318 Napoleons Leben , Ich der Kaiser, Bd.9 Napoleon Stuttgart, 1912 Verlag Robert Lutz KS.318
319 Napoleons Leben ,, Meine letzte Niederlage, Bd.10 Napoleon Stuttgart, 1912 Verlag Robert Lutz KS.319
320 Napoleons Leben, Auf Sankt Helena, Bd.11 Napoleon Stuttgart, 1913 Verlag Robert Lutz KS.320
321 Napoleons Leben, Auf Sankt Helena, Bd.11 Stuttgart, 1913 Verlag Robert Lutz KS.321
322 Napoleons Leben, Auf Sankt Helena, Bd.12 Stuttgart, 1913 Verlag Robert Lutz KS.322
323 Aus meinem Leben Kaiser Wilhelm II. Berlin, Leipzig 1927 Verlag von K.F.Koehler KS.323
324 Wanderungen mit Kaiser Wilhelm II. Red Niemann Leipzig, 1924 Verlag von K.F.Koehler KS.324
325 Reichspräsident Hindenburg H.Hindenburg Berlin , 1927 Deutsche Verlagsgesellschaft m.b.H. KS.325
326 Die Herrschaft der Minderwertigen Edgar J. Jung Berlin, 1930 KS.326
327 Wald und Wild Paul vet Terli Zürich, 1928 Orell Füßli Verlag KS.327
328 So war der Krieg FranzSchauwecker Berlin, 1928 Fundsberg-Verlag G.m.b.H. KS.328
329 Hindenburg Sturm-Zigarettenfabrik / Dresden 1934 KS.329
330 Die Olympischen Spiele 1936, Bd.1 Igaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld / Altona Bahrenfeld 1936 KS.330
331 Ein Volk in Waffen Sven Hedin Leipzig, 1915 F.A.Brockhaus KS.331
332 Kaiser Wilhelm II. Dr. G.Hinzpeter Bielefeld, 1888 Verlag von Belhagen § Klasing KS.332
333 West– Marokko deutsch! Heinrich Claß München 1911 J.F.Lehmanns Verlag KS.333
334 Lebenswege meines Denkens Houston Stewart Chemberlain München 1919 Bei F. Bruckmann A.-G. KS.334
335 Berliner Briefe Ernst Böhme Hagen i W. 1902 Verlag von Otto Nippel KS.335
336 Afrikanische Tierwelt III, Löwen Fritz Bronsart von Schellendorff Leipzig, 1920 E.Haberland, Leipzig KS.336
337 Gemeinde-und Ortslexikon des Deutschen Reiches Hermann Pelocke Bischofswerda, Sa.1911 Verlag von E.H. Petzold KS.337
338 Rheinlands Sagen Dr.H.Pröhle / Berlin Meidingers Jugendschriften Verlag G.m.b.H. KS.338
339 Kriegsbriefe gefallener Stuudenten Pr. Dr. Philipp Witkop/ München Verlag Albert Langen-Georg Müller KS.339
340 August der Starke, Der erste deutsche König in Polen Alfred Schirokauer Berlin, 1917 Verlag von Rich. Bong KS.340
341 Halali, Die schönsten Jagdgeschichten der Welt Rolf Bongs / München, 1914 München, 1914 Georg Müller KS.341
342 Ein Volk Friedrich von Sagern Leipzig, 1924 L. Staackmann Verlag KS.342
343 Die Opferschale Ida Boy-Ed Berlin, 1916 August Scherl G.m.b.H. KS.343
344 Die silberne Glocke Karl Rosner Leipzig Grethlein § Co.G.m.b.H. KS.344
345 Jagd-und Streifzüge Friedrich Gerstäcker Reutlingen Enßlin § Laiblins KS.345
346 Berliner Romane, Moral Artur Landsberger München Georg Müller KS.346
347 Begegnungen mit Menschen und Tieren Paul Niedieck Berlin Verlag von Georg S Verlag von Georg Stilke KS.347
348 Staleys Reise Richard Roth Stuttgart, Berlin, Leipzig Union Deutsche Verlagsgesellschaft KS.348
349 A Millionaire’s Love Story Guy Boothby London Georg Newnes KS.349
350 Der König amusirt sich Victor Hugo Leipzig Philipp Reclam jun. KS.350
351 Kurbrandenburg in Afrika Hermann Jahnke Breslau Verlag von Max Woywod KS.351
352 Die Schriften des Waldschulmeisters Peter Rosegger / Leipzig Verlag von L. Staackmann KS.352
353 Vom gastfreien Pastor Otto Erich Hartleben Berlin, 1925 S. Fischer KS.353
354 Aus unseren Vier Wänden Rudolf Reichenau Leipzig, 1909 Fr. Wilh. Grunow KS.354
355 Aus alten Zeiten Charles James Apperley Berlin, Leipzig, Wien 1910 W. Bobach § Co. KS.355
356 Hindenburgs Siegeszug gegen Rußland Hans Niemann Berlin 1917 Ernst Siegfried Mittler und Sohn KS.356
357 Der Tag von Langemarck Olaf Heinemann Leipzig, 1915 Theodor Gerstenberg KS.357
358 Erlebnisse der Stille Ernst Bacmeister München, 1938 Albert Langen, G62eorg Müller KS.358
359 Graf Essex Heinrich Laube Leipzig, 1881 J.J. Weber KS.359
360 Sämtliche Schriften, Bd.1 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.360
361 Sämtliche Schriften, Bd.2 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.361
362 Sämtliche Schriften, Bd.3 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 eibleJ.Sch´s Buchhandlung KS.362
363 Sämtliche Schriften, Bd.7 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.363
364 Sämtliche Schriften, Bd.8 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.364
365 Sämtliche Schriften, Bd.9 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.365
366 Sämtliche Schriften, Bd.10 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 eibleJ.Sch´s Buchhandlung KS.366
367 Sämtliche Schriften, Bd.11 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.367
368 Sämtliche Schriften, Bd.12 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.368
369 Sämtliche Schriften, Bd.13 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.369
370 Sämtliche Schriften, Bd.14 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.370
371 Sämtliche Schriften, Bd.15 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.371
372 Sämtliche Schriften, Bd.16 A.F.Langbein Stuttgart, 1841 J.Scheible´s Buchhandlung KS.372
373 Der Kampf um die Geistlehre Artur Dinter Leipzig, 1921 Hartenstein, Sa. Matthes und Thost KS.373
374 Hugenberg und die Anderen A. Stein Berlin, 1921 Brunnenverlag Berlin KS.374
375 Truppenlandungen in England Max von Schreibershofen Leipzig, 1915 Curt Stück KS.375
376 H.v.Kleist`s gesammelte Schriften, Bd.1 Ludwig Thieck / Berlin, 1863 Georg Reimer KS.376
377 H.v.Kleist`s gesammelte Schriften, Bd.2 Ludwig Thieck / Berlin, 1863 Georg Reimer KS.377
378 Schillers sämtliche Werke,Bd.6 Stuttgart,Tübingen, 1847 J.G.Cotta`scher Verlag KS.378
379 Schillers sämtliche Werke, Bd.7 Stuttgart,Tübingen, 1847 J.G.Cotta`scher Verlag KS.379
380 Schillers sämtliche Werke, Bd.8 Stuttgart,Tübingen, 1847 J.G.Cotta`scher Verlag KS.380
381 Schillers sämtliche Werke, Bd.9 Stuttgart,Tübingen, 1847 J.G.Cotta`scher Verlag KS.381
382 Schillers sämtliche Werke, Bd.10 Stuttgart,Tübingen, 1847 J.G.Cotta`scher Verlag KS.382
383 Schillers sämtliche Werke, Bd.11 Stuttgart,Tübingen, 1847 J.G.Cotta`scher Verlag KS.383
384 Schillers sämtliche Werke, Bd.12 Stuttgart,Tübingen, 1847 J.G.Cotta`scher Verlag KS.384
385 Der Sachsenspiegel Julius Wolff Leipzig, 1912 Paul List KS.385
386 Die Hohkönigsburg Julius Wolff Leipzig, 1912 Paul List KS.386
387 Der Sülfmeister Julius Wolff Leipzig, 1912 Paul List KS.387
388 Das schwarze Weib Julius Wolff Leipzig, 1912 Paul List KS.388
389 Johann Wolfgang Goethe,Eine Biographie W. Neumann Cassel, 1854 Ernst Balde KS.389
390 Goethe’s Werke Stuttgart und Tübingen, 1818 J.G.Cotta’sche Buchhandlung KS.390
391 Goethe’s Werke Stuttgart und Tübingen, 1817 J.G.Cotta’sche Buchhandlung KS.391
392 Die Meistersinger von Nürnberg Richard Wagner Georg Richard Kruse / Leipzig Philipp Reclam jun. KS.392
393 Blattschüsse Julius R. Haarhaus Leipzig Philipp Reclam jun. KS.393
394 Peer Gynt Henrik Ibsen Leipzig Philipp Reclam jun. KS.394
395 Baumeister Solnetz Henrik Ibsen Leipzig Philipp Reclam jun. KS.395
396 Homeri Odyssea Guilielmus Dindorf MDCCCLXXXIV Tipis B.G.Teubneri KS.396
397 Homeri Odyssea Guilielmus Dindorf MCMXXVII AedibusB.G.Teubneri KS.397
398 Homeri Ilias Guilielmus Dindorf MCMXXXI AedibusB.G.Teubneri KS.398
399 Die Leiden des jungen Werther Goethe Hamburg, 1907 Alfred Janssen KS.399

399

Lp. Tytuł książki Autor Wydawca miejsce i rok
wydania
Wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Lfd. Nr. Titel des Buches Autor Herausgeber Ort und Jahr der Ausgabe Verlag Signatur Bemerkungen
400 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.1 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.400
401 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.2 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.401
402 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.3 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.402
403 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.4 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.403
404 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.5 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.404
405 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.6 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.405
406 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.9 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.406
407 Theodor Storm,Sämtliche Werke, Bd.10 Paul Wiegler Berlin Ullstein § Co. KS.407
408 Lederstrumpf Erzählungen J.F.Coopers Stuttgart K.Thienemanns Verlag KS.408
409 Die Abenteuer Huckleberry Finns Mark Twain Berlin Martin Maschler Verlag KS.409
410 Kinderfragen Kindersorgen Renata Greverus Berlin, 1921 Max R. Hoffmann KS.410
411 Soll und Haben, Bd.1 Gustav Freitag Leipzig,1898 Verlag von S. Hirzel KS.411
412 Soll und Haben, Bd.2 Gustav Freitag Leipzig,1898 Verlag von S. Hirzel KS.412
413 Von Zeit und Ewigkeit Paul Steinmüller Stuttgart, 1922 Verlag von Greiner und Pfeiffer KS.413
414 Erlebtes und Erlauschtes Hainz Alfred von Byern Leipzig, 1922 Richard Eckstein Nachf. KS.414
415 Die Tafelrunde Reinheit Georg Freiherrn von Ompteda Berlin, 1913 Egon Fleischel § Co. KS.415
416 Ladendorf’s Reise-Leihbibliothek Hans EricHFreiherr von Hetz Berlin, 1906 Hugo Steintz Verlag KS.416
417 Die Renaissance Graf Arthur Gobineau Leipzig, Hartenstein, 1924 EricHMatthes KS.417
418 Schiller, mein Begleiter P.J.Tonger Köln Verlag von P.J.Tonger KS.418
419 The Innocence of Father Brown G.K.Chesterton Leipzig Bernhard Tauchnitz KS.419
420 Friedemann Bach A.E. Brachvogel Berlin Meidinger`s Jugendschriften Verlag KS.420
421 AucHEiner, Eine Reisebekanntschaft FriedricHTheod. Vischer Stuttgart, Berlin 1918 Deutsche Verlags-Anstalt KS.421
422 Ausgewählte Schriften Paul de Legarde München, 1924 I.F.Lehmanns Verlag KS.422
423 Äesthetische Studien für die Frauenwelt Otto von Leixner Berlin Verlag von R. Trenkel KS.423
424 Bismarck gründet das Reich Werner Beumelburg Oldenburg i.O. 1932 Verlag Gerhard Stalling KS.424
425 Goethes sämtliche Werke, Bd.5 Theodor Friedrich Leipzig Philipp Reclam jun. KS.425
426 Prinz Kuckuck, Bd.1 Otto Julius Bierbaum München, Berlin Georg Müller KS.426
427 Carl Theodor Billroth Ludwig Weiler Essen, 1942 Fels-Verlag Dr.Wilhelm Spael KG KS.427
428 Gemeinde-und Ortslexikon des Deutschen Reiches E.H.Petzold Bischofswerda,Sa. 1911 Verlag von E.H. Petzold KS.428
429 Theologische Schriften der alten Aegypter Dr. Gustav Seyffarth Gotha, 1855 Verlag von FriedricHAndreas Perthes KS.429
430 Das Lönsbuch Hermann Löns Hannover, 1918 FriedricHGersbach KS.430
431 FriedricHder Große Thomas Carlyle Berlin, 1924 Verlag Martin Warneck KS.431
432 Feldmarschall Schwerin Dettlof Graf von Schwerin Berlin, 1928 E.S. Mittler § Sohn KS.432
433 FriedricHRöckerts ausgewählte Werke, Bd.1 Philipp Stein Leipzig, Philipp Reclam jun. KS.433
434 Familien-Bibliothek der Deuteschen Klassiker, Bd.2 Lessing Hildburghausen, Amsterdam, 1841 Bibliographisches Institut KS.434
435 Homeri Ilias Paulus Cauer Vindobonae et Pragae Sumptus fecit F. Temsky, MDCCCLXXXXI Lipsiae Sumptus fecit G. Freytag KS.435
436 Horaz`sämtliche Dichtungen Hermann Fleischer Stuttgart I. G. Cotta’sche Buchhandlung KS.436
437 Oberon ChristopHMartin Wieland Leipzig Philipp Reclam, jun. KS.437
438 Der Strom Werner Beumelburg Oldenburg i. O. 1930 Gerhard Stallig Verlag KS.438
439 Schriften, Bd.1 und 2 Adam Oehlenschläger Breslau, 1829 Verlag Josef Max und Komp. KS.439
440 Schriften, Bd.3 und 4 Adam Oehlenschläger Breslau, 1829 Verlag Josef Max und Komp. KS.440
441 Schriften, Bd.7 und 8 Adam Oehlenschläger Breslau, 1829 Verlag Josef Max und Komp. KS.441
442 Schriften, Bd.9 und 10 Adam Oehlenschläger Breslau, 1829 Verlag Josef Max und Komp. KS.442
443 Schriften, Bd.11 und 12 Adam Oehlenschläger Breslau, 1830 Verlag Josef Max und Komp. KS.443
444 Schriften, Bd.13 und 14 Adam Oehlenschläger Breslau, 1830 Verlag Josef Max und Komp. KS.444
445 Schriften, Bd.15 und 16 Adam Oehlenschläger Breslau, 1830 Verlag Josef Max und Komp. KS.445
446 Schriften, Bd.17 und 18 Adam Oehlenschläger Breslau, 1830 Verlag Josef Max und Komp. KS.446
447 Roman-Bibliothek, Bd.1 Wilhelm Ludwig Wesche Braunschweig, 1853 Georg Westermann KS.447
448 Lux et Umbra George Hesekiel Berlin, 1861 Otto Jahnke KS.448
449 Allerlei Fahrten Fr. Seiler Berlin, 1899 Martin Warneck KS.449
450 Die Auswahl Die Bücherei für die Mitglieder der Deutschen Buchgemeinschaft 1933 KS.450
451 Deutsche Kunst Karl Scheffler Berlin, 1915 S. Fischer, Verlag KS.451
452 Die Grundlagen der jüngstenKunstbewegung Dr. Emil Utitz Stuttgart, 1913 Ferdinand Enke KS.452
453 Schlagwortverzeichnis Carl Vietor Cassel,1921 Carl Vietor KS.453
454 Die Weisheit der Freude Carl Ludwig Schleich Berlin,1924 Ernst Rowohlt Verlag KS.454
455 Auuswahl aus Ciceros Philosophischen Schriften Dr. Oskar Weiszenfels Berlin, 1914 Verlag von B.G.Teubner KS.455
456 M. Tulli Ciceronis cato maior de senectute Dr. Oskar Weiszenfels Berlin, 1911 Verlag von B.G.Teubner KS.456
457 Kunstabteilung Wien, 1922 Ricola Verlag A.G. KS.457
458 Expressionismus in der Malerei Hans Hildebrandt Stuttgart, Berlin, 1919 Deutsche Verlags-Anstalt KS.458
459 Kunstverlags-Katalog Rich. Bong Berlin Rich. Bong Kunstverlag KS.459
460 Das Bild als Wandschmuck Pr.Dr.Paul Schubring Berlin, 1922 Grauert § Zink KS.460
461 Graphik Katalog Nr 730 Frankfurt JosepHBaer § Co. KS.461
462 Zeit-Echo, Ein Kriegs-TagebucHder Künstler, Nr 19 München, 1915 Graphik-Verlag München KS.462
463 Monatshefte, 39.Jahrg./Januar 1925/ 5.Heft Berlin,Bielefeld, Leipzig,Wien KS.463
464 Das Inselschiff, Zweimonatsschrift,3. Jahrg./ 2.Heft/ Dez. Leipzig,1921 Im Insel-Verlag KS.464
465 Das Inselschiff, Zweimonatsschrift, 3.Jahrg./ 4.Heft/ April Leipzig,1922 Im Insel-Verlag KS.465
466 Die Bücherkiste, Monatsschrift für Literatur,Graphik und Buchbesprechung, Nr 1 München, März 1919 Bachmair §Co. KS.466
467 Die Bücherkiste, Monatsschrift für Literatur,Graphik und Buchbesprechung, Nr 2 München,1919 Bachmair §Co. KS.467
468 Die Bücherkiste, Monatsschrift für Literatur,Graphik und Buchbesprechung, Nr 3 München,1919 Bachmair §Co. KS.468
469 Die Bücherkiste, Monatsschrift für Literatur,Graphik und Buchbesprechung, Nr 8.9.10 München,1919 Bachmair §Co. KS.469
470 Die schöne Rarität, Erstes Heft, Juli 1917 Adolf Harms Kiel, 1917 Verlag:Die Schöne Rarität KS.470
471 Gesellschaft zur Verbreitung klassischer Kunst, 2. Katalog, März 1919 Berlin, 1919 Kunstverlag AD KS.471
472 Die moderne Malerei und PlastikKarl Scheffler Berlin, 1904 Verlag von Leonard Simion Nf. KS.472
473 Farblichdrucke, Katalog I Haarlem 1913 J.H.de Bois KS.473
474 Neue Kunst, XXX. Ausstellung Hans Goltz, Aug.-Okt. München 1916 Hans Goltz KS.474
475 Moderne Graphik Leipzig, 1913/1914 E.A.Seemann KS.475
476 Bücher und Graphik,3.Auktion.3.3.1925 Hamburg ,1925 Bücherstube Hans Götz KS.476
477 Die weißen Blätter, Eine Monatszeitschrift, 5.Heft/5.Jahrg./Nov.1918 Bern-Bümpliz, 1918 Verlag der weißen Blätter KS.477
478 Aufstellung von Radierungen und Lithographien Robert F.K.Scholtz Dresden,Breslau Galerie Arnold KS.478
479 Moderne Graphik Cöln a. Rh. Aug.Pott, Witten-Ruhr KS.479
480 Verzeichnis der national wertvollen Kunstwerke Verordnung über die Ausfuhr von Kunstwerken vom 11.12.1919 KS.480
481 Ny Carlsberg Glyptothek Andet Oplag Kjobenhavn Vilhelm Trydes Forlag KS.481
482 Das Kunstblatt, April 1919, Heft 4 Potsdam-Berlin Verlag Gustav Kiepenheuer KS.482
483 Das Blaue BucHvon Vaterland und Freiheit Friedrich Naumann Königstein Taunus§Leipzig, 1913 Karl Robert Langewiesche KS.483
484 Auf Biegen und Brechen Erwin Zindler Leipzig, 1929 K.F. Koehler KS.484
485 Brüderlichkeit Walter Bloem Leipzig, Zürich, 1922 Grethlein § Co. KS.485
486 Besonnte Vergangenheit Carl Ludwig Schleich Berlin, 1923 Ernst Rowohlt KS.486
487 Führer durcHden Concertsaal, Bd.1 Hermann Kretzschmar Leipzig, 1891 A.G.Liebeskind KS.487
488 Der Wanderer zwischen Staub und Sternen Waldemar Bonsels Berlin, 1926 Deutsche Buchgemeinschaft G.m.b.H. KS.488
489 Allgemeine Geschichte der Philosophie, Bd.2,3. Abteilung Deussen Leipzig F.A. Brockhaus KS.489
490 Falsche Edelsteine A.I.Woinowa Leipzig, Paul List Verlag KS.490
491 Prinz Kuckuck, Bd.2 Otto Julius Bierbaum München,Berlin Georg Müller KS.491
492 Als ich Ludendorff’s Frau war Margarethe Ludendorff Walther Ziersch München, 1929 Drei Masken Verlag A.-G. KS.492
493 Metamorphoses, Heft 1,15.Aufl. P. Ovidii Nasonis Leipzig, 1892 B.G.Teubner KS.493
494 EnglisHHistory, Reihe A, Bd.112 F.J.Wershoven Leipzig, 1912 Rengersche Buchhandlung KS.494
495 Schulgesangbuch, Ausgabe D Willy Herrmann, Franz Wagner Berlin, 1927 Chr.Friedrich Vieweg G.m.b.H. KS.495
496 Das Wildfangrecht, Bd.7 JosepH von Lauff Leipzig, 1912 Verlag von Paul List KS.496
497 Sämtliche Werke, Bd.3 Friedrich Hebbel Berlin, 1903 B.Behr`s Verlag KS.497
498 Sämtliche Werke, Bd.4 Friedrich Hebbel Berlin, 1903 B.Behr`s Verlag KS.498
499 Wunderwelten FriedricHWilhelm Mader Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1911 Union Deutsche Verlagsgesellschaft KS.499
500 Shakespeares Dramen und sein Schauspielerberuf Johannes E. Schmidt Berlin, 1914 Ernst Hoffmann § Co. KS.500
501 Der Ring der Nibelungen, Meisterführer Nr 5 Richard Wagner Berlin Schlesinger`sche Buch-und Musikhandlung KS.501
502 Kabarett des Lebens Woldemar Sacks Leipzig Curt Müller KS.502
503 Lebensbilder, Bd.3 Hamburg, Wien, Zürich Advent-Verlag KS.503
504 Warren Hastings Lord Macaulay Prof. Eduard Paetsch Bielefeld,Leipzig,1917 Velhagen § Klasing KS.504
505 Morgenröthe, Bd.5 Friedrich Nietzsche Stuttgart, 1880-1881 Alfred Kröner Verlag KS.505
506 Ernst von Bergmann Arend Buchholtz Leipzig, 1911 F.C.W.Vogel KS.506
507 Nietzsches Werke, Der Wille zur Macht, Bd.9 Frierich Nietzsche Stuttgart, 1921 Alfred Kröner Verlag KS.507
508 Emil oder Ueber die Erziehung, Bd.1 J.J. Rousseau Leipzig, Ph. Reclam KS.508
509 Festspiel in deutschen Reimen Gerhart Hauptmann Berlin, 1913 S.Fischer KS.509
510 Ciceros philosophische Schriften, Heft 7 O. Weißenfels Leipzig,Berlin, 1932 B.G.Teubner KS.510
511 Tiefland Rudolph Lothar Berlin Ed.Bote § G.Bock KS.511
512 Jackanapes and Other Storys, Bd.192 Franz und Engl, Reihe A HeinricHGade Leipzig, 1923 Rengersche Buchhandlung KS.512
513 Die Stellung der Biologie innerhalb der Wissenschaften Friedrich Alverdes, Marburger Universitätsreden Nr.6 Marburg, 1940 N.G.Elwert KS.513
514 M.Tulli Ciceronis cato maior de senectute Dr.Oskar Weiszenfels Leipzig,Berlin 1915 B.G.Teubner KS.514
515 Zehn Jahre afrikanisches Leben August Boshart Leipzig, 1898 Otto Wiegand KS.515
516 Auswahl aus den Reden des M.Tullius Cicero I. Pr.Dr. Carl Stegmann, Hilfsheft 4.Aufl. Leipzig Berlin, 1912 B.G.Teubner KS.516
517 Die Bilderschrift der Ario-Germanen Guido List Leipzig, 1910 E.F. Steinacker KS.517
518 Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit, Graf von Hoensbroech Leipzig, 1907 Breitkopf und Härtel KS.518
519 Kaiser-Wilhelm-Bibel, Die ganze heilige schrift D.Martin Luther Pr.Dr. Hermann L.Strack,Pfarrer Julius Kurth Leipzig, 1914 Verlag der Deutschen Bibelgesellschaft KS.519
520 CORPUS JURIS CIVILIS ACADEMICUM Christophoro Henrico Altenburg et Leipzig,1721 Loh.Ludw.Richter et Heredes Lanckisianos KS.520
521 Sämtliche Werke, Der Raubgraf, Bd.1 Julius Wolff JosepHvon Lauffen Leipzig, 1912 Paul List KS.521
522 Sämtliche Werke,weifel der Liebe, Bd. 8 Julius Wolff JosepHvon Lauffen Leipzig, 1912 Paul List KS.522
523 Catilinae Coniuratio C.Sallustri Crispi Leipzig B.G.Teubner KS.523
524 Shakespeares Werke Bd.6, Der widerspenstigen Zähmung Übersetzt Schlegel und Tieck Elberfeld Eduard Lolls Nachfolger KS.524
525 Shakespeares Werke, Bd.7, Maß für Maß Übersetzt Schlegel und Tieck Elberfeld Eduard Lolls Nachfolger KS.525
526 Dramatische Werke W.Shakespeare Wilhelm Oechelhäuser Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien Deutsche Verlags-Anstalt KS.526
527 Agrarpolitische Schriften Ernst Moritz Arndt W.O.W.Terstegen Goslar, 1932 Blut und Boden Verlag KS.527
528 Fritz Reuters Werke, Bd.1 Pr.Dr.Karl Macke, August Junkermann Berlin Verlagsdruckerei Merkur G.m.b.H. KS.528
529 Fritz Reuters Werke, Bd.2 Pr.Dr.Karl Macke, August Junkermann Berlin Verlagsdruckerei Merkur G.m.b.H. KS.529
530 Das Papsttum, Erster Teil Graf von Hoensbroech Leipzig Breitkopf und Härtel KS.530
531 Aus der Heimat der Menschen Hermann Adolf Wiechmann Goslar Nordwestdeutscher Kunstverlag KS.531
532 Kleine festliche Gabe Friedrich Griese Ernst Metelmann 1931-1932 Mecklenburgische Gesellschaft KS.532
533 Baconiana, January 1913 London, 1913 Gay § Hancock KS.533
534 Baconiana, April 1913 London, 1913 Gay § Hancock KS.534
535 Baconiana, April 1914 London, 1913 Gay § Hancock KS.535
536 BACONs Entdeckte Urkunden Bruno Eelbo Leipzig, 1914 H.A.Ludwig Degener KS.536
537 Die Aufgaben der Thünen-Forschung Pr.Dr. Asmus Petersen Jena, 1944 Gustav Fischer KS.537
538 Intermezzo Richard Strauss Berlin, 1924 AdolpHFürstner KS.538
539 Liederbuch Karl Gast,Dr. Hugo Löbmann Berlin, 1920 TrowitzscH§ Sohn KS.539
540 Die Seele des Kindes Dr. phil. Wilhelm Ament Stuttgart Kosmos, Ges. Der Naturfreunde KS.540
541 Brieflicher Sprach-und Sprech-Unterricht für das Selbststudium Erwachsener, 17 Exemplare Charles Toussaint, G.Langenscheidt Berlin Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung KS.541
542 Der Völkerkrieg Bd.5 C.H.Baer Stuttgart,1915 Julius Hoffmann KS.542
543 Der Völkerkrieg Bd.9 C.H.Baer Stuttgart,1917 Julius Hoffmann KS.543
544 Der Völkerkrieg Bd.10 C.H.Baer Stuttgart,1916 Julius Hoffmann KS.544
545 Der Völkerkrieg Bd.14 C.H.Baer Stuttgart,1925 Julius Hoffmann KS.545
546 Der Völkerkrieg Bd.15 C.H.Baer Stuttgart, 1917 Julius Hoffmann KS.546
547 Der Völkerkrieg Bd.17 C.H.Baer Stuttgart, 1918 Julius Hoffmann KS.547
548 Der Völkerkrieg Bd.18 C.H.Baer Stuttgart, 1918 Julius Hoffmann KS.548
549 Der Völkerkrieg Bd.19 C.H.Baer Stuttgart, 1918 Julius Hoffmann KS.549
550 Der Völkerkrieg Bd.20 C.H.Baer Stuttgart, 1918 Julius Hoffmann KS.550
551 Der Völkerkrieg Bd.21 C.H.Baer Stuttgart, 1918 Julius Hoffmann KS.551
552 Der Völkerkrieg Bd.24 C.H.Baer Stuttgart,1920 Julius Hoffmann KS.552
553 Der Völkerkrieg Bd.25 C.H.Baer Stuttgart, 1921 Julius Hoffmann KS.553
554 Der Völkerkrieg Bd.26 C.H.Baer Stuttgart, 1921 Julius Hoffmann KS.554
555 Der Völkerkrieg Bd.28 C.H.Baer Stuttgart, 1923 Julius Hoffmann KS.555
556 Die Biebel oder die Heilige Schrift Luthers Übersetzung nacHJoh.Fr.v. Meyer und Dr.Rudolf Stier Bielefeld, 1856 Verlag von Velhagen und Klasing KS.556
557 Predigten über die Evangelien des Kirchenjahres L.Harms Hermannsburg, 1862 Druck und Verlag des Missionshauses KS.557
558 Die Biebel oder die ganze Heilige Schrift D. Martin Luther Leipzig und Dresden, 1868 B.G.Teubner KS.558
559 Trost und Kraft Dr. Paul Conrad Berlin, 1915 Martin Warneck KS.559
560 Die Predigt der Kirche, Bd.12 GustavLeonhardi Leipzig, 1890 Fr.Richter KS.560
561 Kurze Auslesung des Evangeliums Graf Leo Tolstoi Berlin, 1891 Hugo Steinitz KS.561
562 Die Biebel oder die ganze Heilige Schrift Dr.Martin Luther Berlin, Frankfurt a.M. ,Köln, 1890 Britische und Ausländische Bibelgesellschaft KS.562
563 Mecklenburgisches Kirchen-Gesangbuch Güstrow, 1842 H.H.L.Ebert`s Erben KS.563
564 Das Neue Testament Dr.Martin Luther Stuttgart, 1914 Prvilegierte Württembergische Bibelanstalt KS.564
565 Das Neue Testament Dr.Martin Luther Berlin, 1909 Britische und Ausländische Bibelgesellschaft KS.565
566 Lutherisches Gesangbuch Schwerin i.M. Verlag der Sandmeyerschen Hofbuchdruckerei KS.566
567 Rumpelstilzchen 1926/1927, Bd.7 Berlin, 1927 Brunnen-Verlag,Karl Winkler KS.567
568 Rumpelstilzchen 1925/1926, Bd.6 Berlin,1926 Brunnen-Verlag,Karl Winkler KS.568
569 Die alte Rechnung Fred Andreas Berlin, 1933 Ullstein-Verlag KS.569
570 Jagdbilder aus alter und neuer Zeit Johann Praun Leipzig, 1903 Hermann Seemann Nachf. KS.570
571 Leonardo da Vinci, Bd.2 Dmitry Sergejewitsch Mereschkowski Berlin Deutsche Buchgemeinschaft G.m.b.H. KS.571
572 Nacht Ernst Zahn Stuttgart,Berlin, 1917 Deutsche Verlags Anstalt KS.572
573 In den Grenzhäusern Breslau, 1917 Wilh. Gottl. Korn KS.573
574 Die deutsche Prinzessin Georg Hirschfeld Berlin, 1918 Kronen-Verlag KS.574
575 Vorschrift für das Fechtenauf Hieb und Stoß Berlin, 1912 Ernst Siegfried Mittler und Sohn KS.575
576 Die Befreiung Germaniens vom Römerjoche Alfred Kleinschmidt Leipzig, 1889 FriedricHBrandtstetter KS.576
577 Goethe und der Materialismus Max Seiling Leipzig, 1904 Oswald Mutze KS.577
578 Das Shakespeare-Problem G.Holzer Heidelberg, 1912 Weiß`sche Universitätsbuchhandlung KS.578
579 Der Schmied Roms Rumpelstilzchen Berlin, 1929 Brunnen Verlag, Karl Winckler KS.579
580 Lateinisches Vocabularium Dr. Christian Ostermann Leipzig, 1876 B.G.Teubner KS.580
581 Tagebücher der Henker von Paris, Bd.2 Henry Sanson Die Bestimmung des Menschen Johann Gottfried Fichte KS.581
582 Die Bestimmung des Menschen Johann Gottfried Fichte Karl Kehrbach Leipzig, 1800 Ph. Reclam jun. KS.582
583 Mein Stern A.E.Scribe Leipzig Ph. Reclam jun. KS.583
584 Sammlung französischer und englischer Schulausgaben, Bd.63 B Dr.Th.Engwer, Dr.H.Gade, Dr.E.Jahnke Bielefeld,Leipzig Velhagen § Klasing KS.584
585 Sammlung französischer und englischer Schulausgaben, Bd.62 B Dr.Th.Engwer,Dr.H.Gade, Dr.E.Jahnke,Dr.N.Martin Bielefeld,Leipzig Velhagen § Klasing KS.585
586 Der brennende Berg Karl Hans Strobel Berlin,Wien Ullstein § Co. KS.586
587 Walther von der Vogelweide Reinhold Bechstein Stuttgart, 1893 J.G.Gothasche Buchhandlung KS.587
588 Griechische Tragoedien, Sophokles Oedipus UlricHvon Wilamowitz-Moellendorff Berlin, 1908 Weidmannsche Buchhandlung KS.588
589 Nathan der Weise G.E.Lessing Pr.Dr.August Thorbecke Bielefeld,Leipzig, 1915 Velhagen § Klasing KS.589
590 Shakespeare als Protestant, Politiker, Psycholog und Dichter, Bd.1 Dr.Eduard Pehse Hamburg, 1851 Hoffmann und Campe KS.590
591 Shakespeare als Protestant, Politiker, Psycholog und Dichter, Bd.2 Dr.Eduard Pehse Hamburg, 1851 Hoffmann und Campe KS.591
592 Eugen Aram, Bd.1,2 E.L.Bulwer Zwickau,1833 Gebrüder Schumann KS.592
593 Eugen Aram, Bd.3,4 E.L.Bulwer Zwickau,1833 Gebrüder Schumann KS.593
594 England und die Engländer, Bd.9,10 E.L.Bulwer Zwickau,1833 Gebrüder Schumann KS.594
595 England und die Engländer, Bd.11,12 E.L.Bulwer Zwickau, 1834 Gebrüder Schumann KS.595
596 Der Verstoßene, Bd.13,14 E.L.Bulwer Zwickau, 1834 Gebrüder Schumann KS.596
597 Der Verstoßene, Bd.15,16 E.L.Bulwer Zwickau, 1834 Gebrüder Schumann KS.597
598 Paul Clifford, Bd 17,18 E.L.Bulwer Zwickau, 1834 Gebrüder Schumann KS.598
599 Paul Clifford, Bd.19,20 E.L.Bulwer Zwickau, 1834 Gebrüder Schumann KS.599

Lp. Tytuł książki Autor Wydawca miejsce i rok
wydania
Wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Lfd. Nr. Titel des Buches Autor Herausgeber Ort und Jahr der Ausgabe Verlag Signatur Bemerkungen
600 Devereux, Bd.23,24 E.L.Bulwer Zwickau, 1834 Gebrüder Schumann KS.600
601 Devereux, Bd.25,26 E.L.Bulwer Zwickau, 1834 Gebrüder Schumann KS.601
602 Pompeji´s letzte Tage, Bd.27,28 E.L.Bulwer Zwickau, 1835 Gebrüder Schumann KS.602
603 Pompeji´s letzte Tage, Bd.29,30 E.L.Bulwer Zwickau, 1835 Gebrüder Schumann KS.603
604 Falkland, Bd.31 E.L.Bulwer Zwickau, 1835 Gebrüder Schumann KS.604
605 Der Gelehrte, Bd.32,33,34 E.L.Bulwer Zwickau, 1835 Gebrüder Schumann KS.605
606 Rienzi, Bd.35,36 E.L.Bulwer Zwickau, 1836 Gebrüder Schumann KS.606
607 Rienzi, Bd.37,38 E.L.Bulwer Zwickau, 1836 Gebrüder Schumann KS.607
608 Die Herzogin de la Valliere, Bd.39 E.L.Bulwer Zwickau, 1837 Gebrüder Schumann KS.608
609 Athen’s Aufschwung und Fall, Bd.40,41,42 E.L.Bulwer Zwickau, 1837 Gebrüder Schumann KS.609
610 Athen’s Aufschwung und Fall, Bd.43,44 E.L.Bulwer Zwickau, 1837 Gebrüder Schumann KS.610
611 Ernst Maltravers, Bd.45,46 E.L.Bulwer Zwickau, 1838 Gebrüder Schumann KS.611
612 Ernst Maltravers, Bd.47,48 E.L.Bulwer Zwickau, 1838 Gebrüder Schumann KS.612
613 Alix oder Die Geheimnisse, Bd.49,50 E.L.Bulwer Zwickau, 1838 Gebrüder Schumann KS.613
614 Alix oder Die Geheimnisse, Bd.51,52 E.L.Bulwer Zwickau, 1838 Gebrüder Schumann KS.614
615 Die Lyoneserin oder Hoffart und Liebe, Bd.53 E.L.Bulwer Zwickau, 1838 Gebrüder Schumann KS.615
616 Calderon,der Höfling und O`Neill,der Rebell, Bd.54 E.L.Bulwer Zwickau, 1838 Gebrüder Schumann KS.616
617 Leila,oder Die Verlagerung von Granada, Bd.55,56 E.L.Bulwer Zwickau, 1838 Gebrüder Schumann KS.617
618 Asmodeus aller Orten, Bd.57,58 E.L.Bulwer Zwickau, 1839 Gebrüder Schumann KS.618
619 Der See-Capitän oder Das Recht der Erstgeburt, Bd.59,60 E.L.Bulwer Zwickau, 1840 Gebrüder Schumann KS.619
620 Sodolphin, Bd.61,62 E.L.Bulwer Leipzig, 1840 Gebrüder Schumann KS.620
621 Geld, Nacht und Morgen, Bd.63,64,65 E.L.Bulwer Leipzig, 1841 Gebrüder Schumann KS.621
622 Nacht und Morgen, Bd. 66.67 E.L.Bulwer Leipzig, 1841 Gebrüder Schumann KS.622
623 Banoni, Bd.68,69 E.L.Bulwer Leipzig, 1842 Gebrüder Schumann KS.623
624 Banoni, Bd.70,71 E.L.Bulwer Leipzig, 1842 Gebrüder Schumann KS.624
625 Der letzte der Barone, Bd.72,73,74 E.L.Bulwer Leipzig, 1843 Gebrüder Schumann KS.625
626 Der letzte der Barone, Bd.75,76,77 E.L.Bulwer Leipzig, 1843 Gebrüder Schumann KS.626
627 Lucretia oder die Kinder der Macht, Bd.78,79 E.L.Bulwer Leipzig, 1847 Gebrüder Schumann KS.627
628 Lucretia oder die Kinder der Macht, Bd.80,81 E.L.Bulwer Leipzig, 1847 Gebrüder Schumann KS.628
629 Harold, der letzte Sachsenkönig, Bd.82,83 E.L.Bulwer Leipzig, 1848 Gebrüder Schumann KS.629
630 Harold, der letzte Sachsenkönig, Bd.84,85 E.L.Bulwer Leipzig, 1848 Gebrüder Schumann KS.630
631 Die Cartone, Bd.86,87 E.L.Bulwer Leipzig, 1849 Gebrüder Schumann KS.631
632 Die Cartone, Bd.88,89 E.L.Bulwer Leipzig, 1849 Gebrüder Schumann KS.632
633 Meine Novelle oder Wechselformen im englischen Leben, Bd.90,91,92 E.L.Bulwer Stuttgart,1853 Verlag der J.B.Metzler’schen Buchhandlung KS.633
634 Meine Novelle oder Wechselformen im englischen Leben, Bd.93,94,95 E.L.Bulwer Stuttgart,1853 Verlag der J.B.Metzler’schen Buchhandlung KS.634
635 Meine Novelle oder Wechselformen im englischen Leben, Bd.96,97,98,99 E.L.Bulwer Stuttgart,1853 Verlag der J.B.Metzler’schen Buchhandlung KS.635
636 Robin der Rothe, Bd.42,43 Walter Scott Zwickau,1826 Gebrüder Schumann KS.636
637 Chronik von Canongate, Bd.96,97 Walter Scott Zwickau,1826 Gebrüder Schumann KS.637
638 Ivanhoe, Bd.8,9 Walter Scott Zwickau,1826 Gebrüder Schumann KS.638
639 Erzählungen eines Großvaters, Bd.109,110 Walter Scott Zwickau,1831 Gebrüder Schumann KS.639
640 Erzählungen eines Großvaters, Bd.111,112 Walter Scott Zwickau,1831 Gebrüder Schumann KS.640
641 Herr der Insel, Bd.17,18 Walter Scott Zwickau,1828 Gebrüder Schumann KS.641
642 Ivahoe, Bd.10,11 Walter Scott Zwickau,1826 Gebrüder Schumann KS.642
643 Redgauntlet, Bd.75,76 Walter Scott Zwickau,1828 Gebrüder Schumann KS.643
644 Erzählungen eines Großvaters, Bd.100,101 Walter Scott Zwickau,1829 Gebrüder Schumann KS.644
645 Erzählungen eines Großvaters, Die Braut, Bd.56,57,58 Walter Scott Zwickau,1827 Gebrüder Schumann KS.645
646 Der schwarze Zwerg,Erzählungen eines Großvaters, Erzählungen eines Großvaters, Bd.6,7 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.646
647 Anna von Geiersheim, Bd.104,105 Walter Scott Zwickau, 1829 Gebrüder Schumann KS.647
648 Peveril,Bd.Erzählungen eines Großvaters, Bd.64,65 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.648
649 WaverleyErzählungen eines Großvaters,Bd Erzählungen eines Großvaters, Bd.30,31 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.649
650 Nigels ScErzählungen eines Großvaters,Bdhicksale, Bd.52,53 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.650
651 Marmion, Bd.15,16 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.651
652 Das Herz Mid-Lothians, Bd.19,20,21 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.652
653 Woodstock, Bd.86,87 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.653
654 Redgauntlet,Bd.73,74 Walter Scott Zwickau, 1828 Gebrüder Schumann KS.654
655 Die Chronik von Canongate,Bd.90,91,92 Walter Scott Zwickau, 1828 Gebrüder Schumann KS.655
656 Kenilworth,Bd.48,49 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.656
657 St.Roman´s Brunnen, Bd.69,70 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.657
658 Erzählungen eines Großvaters,Bd.93,94,95 Walter Scott Zwickau, 1828 Gebrüder Schumann KS.658
659 Waverley, Bd.32,33 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.659
660 Die Geschichte von Schottland, Bd.5,6,7 Walter Scott Zwickau, 1831 Gebrüder Schumann KS.660
661 Nigel´s Schicksale, Bd.54,55 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.661
662 Erzählungen der Kreuzfahrer, Bd.82,83 Walter Scott Zwickau, 1828 Gebrüder Schumann KS.662
663 Quentin Durward, Bd.61,62,63 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.663
664 Legende von Montrose, Bd.46,47 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.664
665 Die Presbyterianer, Bd.36,37 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.665
666 Der Bräutigam von Triermain, Bd.19,20 Walter Scott Zwickau, 1829 Gebrüder Schumann KS.666
667 Anna von Geierstein, Bd.107,108,109 Walter Scott Zwickau, 1829 Gebrüder Schumann KS.667
668 Das Lied des letzten Minstrels, Bd.3,4 Walter Scott Zwickau, 1824 Gebrüder Schumann KS.668
669 Erzählungen der Kreuzfahrer, Bd.80,81 Walter Scott Zwickau, 1828 Gebrüder Schumann KS.669
670 Der Alterthümler, Bd.40,41 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.670
671 Die Romandichter, Bd.1,2,3 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.671
672 Historische und romantische Balladen, Bd.8.9 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.672
673 Kenilworth, Bd.50,51 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.673
674 Guy Mannering, Bd.4,5 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.674
675 Rokeby, Bd.5,6 Walter Scott Zwickau, 1825 Gebrüder Schumann KS.675
676 Der Alterthümler, Bd.38,39 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.676
677 Die Presbyterianer, Bd.34,35 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.677
678 Die Jundfrau vom See, Bd.1,2 Walter Scott Zwickau, 1829 Gebrüder Schumann KS.678
679 Woodstock, Bd.88,89 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.679
680 Erzählungen eines Großvaters, Bd.102,103 Walter Scott Zwickau, 1829 Gebrüder Schumann KS.680
681 St. Ronan´s Brunnen, Bd.71,72 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.681
682 Der Abt, Bd.28,29 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.682
683 Quentin Durward, Bd.59,60 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.683
684 Paul´s Briefe, Bd.77,78 Walter Scott Zwickau,1828 Gebrüder Schumann KS.684
685 Das Kloster, Bd.24,25 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.685
686 Der Bräutigam von Triermain, Bd.19,20 Walter Scott Zwickau, 1829 Gebrüder Schumann KS.686
687 DasKloster, Bd 22,23 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.687
688 Chronik von Canongate, Bd.98,99 Walter Scott Zwickau, 1829 Gebrüder Schumann KS.688
689 Peveril, Bd.66,67,68 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.689
690 Rokeby, Bd.5,6,7 Walter Scott Zwickau, 1825 Gebrüder Schumann KS.690
691 Jahreszeiten, Bd.1,2 Walter Scott Zwickau, 1822 Gebrüder Schumann KS.691
692 Erzählungen der Kreuzfahrer, Bd.84,85 Walter Scott Zwickau, 1828 Gebrüder Schumann KS.692
693 Historische und romantische Balladen, Bd.10,11 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.693
694 Der Abt, Bd.26,27 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.694
695 Die Drangsale des Persiles und der Sigismunda, Bd.15,16 Walter Scott Zwickau, 1827 Gebrüder Schumann KS.695
696 Robin der Rothe, Bd.44,45 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.696
697 Guy Mannering, Bd. 1,2 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.697
698 Historische und romantische Balladen, Bd.12,13,14 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.698
699 Das Herz Mid- Lothians, Bd.17,18 Walter Scott Zwickau, 1826 Gebrüder Schumann KS.699
700 Deutschlands Erneuerung 1918 Monatsschrift für das deutsche Volk 2. Jahrgang 1918 KS.700
701 Der Türmer Monatsschrift für Geist und Gemüt J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1918/1919 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.701 21.Jahrgang Bd.I
702 Der Türmer Kriegsausgabe J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1918 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.702 20.Jahrgang Bd.II
703 Der Türmer Kriegsausgabe J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1916 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.703 18.Jahrgang Bd.II
704 Der Türmer Kriegsausgabe J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1916/1917 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.704 19.Jahrgang Bd.I
705 Der Türmer Kriegsausgabe J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1917/1918 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.705 20.Jahrgang Bd.I
706 Der Türmer Monatsschrift für Gemüt und Geist J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1914/1915 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.706 17.Jahrgang Bd.I
707 Der Türmer Kriegsausgabe J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1915/1916 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.707 18. Jahrgang Bd.I
708 Der Türmer Kriegsausgabe J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1915 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.708 17.Jahrgang Bd.II
709 Der Türmer Kriegsausgabe J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1917 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.709 19.Jahrgang Bd.II
710 Der Türmer Monatsschrift für Gemüt und Geist J.G. Freiherr von Grotthuß Stuttgart 1914 Türmer-Verlag Greiner und Pfeiffer KS.710 16.Jahrgang Bd.II
711 Der Kronprinz und sein wahres Gesicht Carl Lange Leipzig 1921 Fr.W.Grunow KS.711
712 Seydlitz Eckart von Naso Bielefeld / Leipzig 1932 Velhagen und Klasing KS.712
713 Der junge Beethoven Felix Huch Eberhausen/München 1927 W.Langewiesche-Brandt KS.713
714 Beethovens Vollendung Felix Huch Eberhausen/München 1931 W.Langewiesche-Brandt KS.714
715 Von MenscHund Tier von Berg und Wald Fritz Müller-Partenkirchen Berlin 1923 Brunnen-Verlag Karl Winkler KS.715
716 Wallenstein ringt um das Reich Gerhard Bohlmann Berlin/Wien 1943 Paul Neff Verlag Berlin/Wien KS.716
717 Im Hörsaal Berlin 1920 Wegweiser-Verlag GmbH KS.717
718 Ivanhoe Sir walter Scott Max Fuhrmann Leipzig 1926 Regnersche Buchhandlung KS.718
719 Der Oberhof Aus Immermann`s Münchhausen Leipzig A.Hofmann&Comp. KS.719
720 Feuer im Nebel Hans FriedricHBlunck Hamburg 1941/1942 Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg KS.720
721 Vampir Hanns Heinz Ewers München 1921 Georg Müller Verlag KS.721
722 Gösta Berling Selma Lagerlöf Berlin Josef Singer Verlag KS.722
723 Lady Hamilton Alexander Dumas Berlin Globus Verlag GmbH KS.723
724 FriedricHNietzsches Werke, Bd.3 Friedrich Nietzsche Leipzig FriedricHKröner Verlag KS.724
725 FriedricHNietzsches Werke, Bd.1 Friedrich Nietzsche Leipzig FriedricHKröner Verlag KS.725
726 Nietzsches Werke, Bd.10 Friedrich Nietzsche Stuttgart 1921 Alfred Kröner Verlag KS.726
727 Die Renaissance Graf Arthur Gobineau Leipzig Hesse § Becker Verlag KS.727
728 Jugenderinnerungen eines alten Mannes Wilhelm von Kügelgen Stuttgart Chr.Belsersche Verlagsbuchhandlung KS.728
729 Deutsche Schriften Paul de Langarde München 1924 J.F.Lehmanns Verlag KS.729
730 Die spanischen Brüder D.Alcock Anklam 1889 A.Schmidt’s Verlag KS.730
731 Allgemeine Geschichte der Philosophie, Bd.1, erste Abteilung Dr.Paul Deussen Leipzig 1922 F.A.Brockhaus KS.731
732 Florian Geyer Gerhart Hauptmann Berlin 1921 S.Fischer Verlag KS.732
733 Elsaß-Lothringen und die internationale Jüge Dr.H.Ruland Freiburg i.B. 1918 J.Bielefelds Verlag KS.733
734 Astologie und Astrologen Hans Graaf Leipzig 1937 Richard Hummel Verlag KS.734
735 Theorie der Geisteswerthe Albert Kniepf Leipzig 1892 C.G.Naumann KS.735
736 LiederbucHfür den Königin-Luise-Bund Bundesleitung Halle Druck von Karras,Kröger § Nietschmann KS.736
737 Frithjof-Sage Esajas Tegner Berlin A.Hofmann § Comp. KS.737
738 Eugenie Grandet Honore de Balzac Berlin Globus Verlag GmbH KS.738
739 Deutsche Einigung, Reden aus den Jahren 1867-1871, Bd.7 Joachim Kühn Berlin und Wien Ullstein § Co. KS.739
740 Die psychischen Wirkungen der Gestirne Albert Kniepf Hamburg 1898 Selbstverlag des Verfassers KS.740
741 Scherz und Schmerz Gustav Ritter Grabow 1916 H. Bettenworth KS.741
742 Sophokles ` Antigone Heinrich Welzhofer Berlin 1892 Oswald Seehagen KS.742
743 Französischer Reise-§ Hotel-Dolmetscher Dr.H.Th.Traut Leipzig 1886 P.M.Blüher KS.743
744 Das Geheimnis der Runen Guido List Leipzig 1912/ Wien Guido von List Gesllschaft KS.744
745 Das gesprochene Wort Alfred Auerbach Berlin 1920 EricHReiss Verlag KS.745
746 Ludendorffs Selbstportät Hans Delbrück Berlin 1922 Verlag für Politik und Wirtschaft KS.746
747 Kulturprobleme der Gegenwart, Bd.1 Leo Berg Berlin 1902 Verlag von Johannes Räde KS.747
748 Der Kaiser im Exil NoraHBentinck Berlin 1921 Verlag Ullstein KS.748
749 Jüdischer Krieg Flavius Losephus Halle an der Saale Verlag von Otto Hendel KS.749
750 Der Türmer,Deutsche Monatshefte Dr.FriedriecHCastelle Berlin 1935 HeinricHBeenken Verlag KS.750
751 Theorie der Geisteswerthe Albert Kniepf Leipzig 1892 C.G.Naumann KS.751
752 Die Erziehung des Jüngsten Dr.Heinrich-Güstrow Frankfurt a.d.O. Verlag des Deutschen Bundes KS.752
753 Julius Wolff Sämtliche Werke, Bd.4 JosepHvon Lauff Leipzig 1912 Verlag Paul List KS.753
754 Apis und Este Bruno Brehm München 1931 R.Piper § Co. KS.754
755 Emilia Galotti G.E.Lessing Stuttgart G.J.Göschensche Verlagsbuchhandlung KS.755
756 In nordischer Wildnis Arthur Schubart Leipzig 1919 Verlag von E.Ungleich KS.756
757 Uraltes Lied Ernst Jahn Stuttgart, Berlin 1914 Deutsche Verlagsanstalt KS.757
758 Das Geheimnis des Arztes G.Walsh Berlin Carl Henschel Verlag KS.758
759 Bürgerliches Gesetzbuch vom 18.8.1896, Achter Abbruch München 1902 C.H.Beck´sche Verl.Buchhandlung KS.759
760 Franz Freiherrn Gaudy’s poetische und prosaische Werke Franz Freiherrn Gaudy´s poetische und prosaische Werke Arthur Müller Berlin 1853 A.Hofmann § Comp. KS.760
761 Aus sorglosen Tagen, Koch-Gotha Album Aus sorglosen Tagen, Koch-Gotha Album Berlin 1926 Verlag Ullstein KS.761
762 Wennerberg-Album Wennerberg-Album Berlin Dr.Eysler § Co. KS.762
763 Sulden-Trafoi Sulden-Trafoi Innsbruck 1895 A.Edlinger´s Verlag KS.763
764 Tageblatt der 61.Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln,18. bis 23.9.1888 Deutscher Naturforscher und Ärzte Köln 1889 Albert Ahn KS.764
765 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.765 1. Lieferung
766 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.766 2. Lieferung
767 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.767 3. Lieferung
768 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.768 4. Lieferung
769 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.769 5. Lieferung
770 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.770 6.Lieferung
771 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.771 7. Lieferung
772 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.772 8. Lieferung
773 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.773 9.Lieferung
774 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.774 10.Lieferung
775 Gesammelte Schriften Gesammelte Schriften Volksausgabe Erste Serie Stuttgart Adolf Bonz § Comp. KS.775 11.Lieferung
776 Aus BuscHund Dorn Steinhardt Bremen 1927 Carl Schünemann KS.776
777 Vor Arras und an der Somme 12 Federzeichnungen von Hans Spitzmann Wolfenbüttel 1916 Julius Zwissler Verlag KS.777

Eine Kollektion von Noten aus dem 18. 19. und 20. Jahrhundert werden mit dem Kennzeichen „KSN” Krull Sammlung Noten bezeichnet.

Lp. Tytuł książki Autor Wydawca miejsce i rok
wydania
Wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Lfd. Nr. Titel des Buches Autor Herausgeber Ort und Jahr der Ausgabe Verlag Signatur Bemerkungen
1 Strauss, Für die Jugend Richard Krentzlin Berlin, MCMXXX H.R.Krentzlin, Unterrichtsverlag KSN.1 Heft I, Heft II
2 Am Rhein beim Wein Hermann Krome Berlin München Wien Drei Masken-Verlag KSN.2
3 Schumann, Lieder-Album, Bd.5 Collection Litolff Braunschweig Henry Litolff`s Verlag KSN.3
4 100 Ausgewählte Volkslieder, Bd.1 Alberto Bracony Hamburg Anton J. Benjamin KSN.4 Heft I,Heft II
5 Der kleine Rosengarten Volkslieder-Hermann Löns Musik Fritz Jöde Jena 1922 Eugen Diederichs KSN.5
6 Laute oder Gitarre spielen Herrmann Erdlen Leipzig 1920 Wilhelm Gebauer, Musikverlag KSN.6
7 Franz Schubert, Lieder und Gesänge, Bd.2 Berlin Leipzig Breitkopf § Härtel KSN.7
8 Schule des polyphonen Spiels Martin Frey Leipzig 1920 Steingräber Verlag KSN.8 Heft I
9 Erholung, Heitere Bilder Alec Rowley Leipzig, 1930 C.F.Peters KSN.9 Edition Peters Nr 4323
10 Der Fortschritt des jungen Pianisten Bernh. Schumann Berlin H.R.Krenzlin, Unterrichts Verlag KSN.10
11 Beyer, Vorschule im Klavierspiel Edition Peters, Nr. 2721 Leipzig C.F.Petres KSN.11
12 Die Zauberflöte, Grosse Oper in zwei Akten W.A.Mozart Leipzig 1797 Breitkopf § Härtel KSN.12 Klavierauszug von Musikdir. M.G.Fischer
13 Classische Hausmusik, Bd.5 Robert Schwalm Leipzig Steingräber Verlag KSN.13
14 Sonates pour Piano, Mozart Louis Winkler Braunschweig (1893) Henry Lintolff KSN.14
15 Album berühmter Meister, Bd.1,2,3 Bruno Klee Berlin H.R.Krentzlin KSN.15
16 Schumann, Lieder-Album, Bd.2 Collection Litolff Braunschweig Henry Lintolff KSN.16 Hohe Stimme
17 Winterreise, 24 Lieder F.Schubert Leipzig Steingräber Verlag KSN.17 Sopran oder Tenor
18 Schumann, Lieder-Album, Bd.6 Collection Litolff Braunschweig Henry Lintolff KSN.18
19 Singübungen Alexis Hollaender Berlin 1908 Schlesingersche Buch-und Musikhandlung KSN.19 Erstes Heft
20 Die Musik kommt Oscar Straus, Berlin 1901 C.A. Challier § Co. KSN.20 Op.54
21 Hoch Heidecksburg, Marsch Rudolf Herzer Berlin 1922 Philharmonischer Verlag KSN.21 Op.10
22 Schlichte Weisen Mayx Reger Berlin Ed. Bote § G. Bock KSN.22 Op.76
23 J.S.Bach, Klavier werke Ferriccio Busoni Leipzig Breitkopf § Härtel KSN.23 Busoni-Ausgabe 4
24 Lob der Thränen, Lied Fr.Schubert Wien, Berlin Schlesingersche Buch-und Musikhandlung KSN.24
25 Cornelius, Weihnachtslieder Dr.L.Benda Für Sopran Braunschweig Henry Lintolff KSN.25 Op.8
26 Lehrgang des Klavier-Etüdenspiels Carl Schütze Leipzig 1912 Steingräber Verlag KSN.26
27 Wiener Tanzbüchlein, F.Schubert Heinz Vogler Leipzig Henry Lintolff KSN.27
28 Die Pflege der linken Hand im Klavierspiel H.Berens Leipzig C.F.Peters KSN.28 Op.89
29 Fünf Lieder Richard Strauss Leipzig F.E.C.Leuckart KSN.29 Op.41
30 Schumann, Lieder-Album, Bd.4 Collection Litolff Braunschweig Henry Lintolff KSN.30
31 Tänze , F.Schubert Alice Friedlaender Leipzig C.F.Peters KSN.31
32 Die ersten Übungen für Violoncell Carl Schröder Leipzig C.F.Peters KSN.32 Op.31
33 Etüden, Violoncello Grützmacher Leipzig C.F.Peters KSN.33 Op.72 Heft1
34 Etüden, Violoncello Grützmacher Leipzig C.F.Peters KSN.34 Op.72 Heft II
35 Zwölf Zweistimmige Lieder Anton Rubinstein Leipzig Verlag von Barthold Senff KSN.35 Op.48, 2 Hefte
36 Chopin, Walzer Bd.9 Fr.Chopin Leipzig Breitkopf §Härtel KSN.36
37 Schubert, Schwanengesang Fr.Schubert Leipzig Steingräber Verlag KSN.37 Sopran und Tenor
38 Moderner Meistersang Leipzig 1919 Otto Junge GmbH KSN.38
39 Duett Album, Bd.3 Alfred Dörffel Leipzig C.F.Peters KSN.39
40 Wiener Tanzbuechel um 1800 Leopold J.Beer Magdeburg und Leipzig Heinrichshofen`s Verlag KSN.40
41 Auf einer Burg, Suite für Klavier Ernst Lothar v. Knorr Köln P.J.Tonger Musikverlag KSN.41
42 Traum einer Jungfrau, und andere Werke gebunden Carl Bo hm Berlin Eduard Kühn KSN.42 Op.41
43 Rococo Bernh. Engelke Leipzig 1910 Steingräber Verlag KSN.43
44 Am Meer F.Liszt Wien, Berlin Schlesingerscher Verlag KSN.44
45 160 kurze Übungen Carl Czerny Leipzig C.F.Peters KSN.45
46 Nordlandslieder Philipp zu Eulenburg Berlin , Posen Ed.Bote § G.Bock KSN.46 Heft 1
47 Klänge aus der Kinderzeit Wilhelm Tauber Berlin ca.1923 M.Bahn KSN.47
48 Beethoven, Sämtliche Lieder L.van Beethoven Leipzig C.F.Peters KSN.48
49 Klavierbüchlein Martin Frey Leipzig 1910 Steingräber Verlag KSN.49 Op.32
50 Erster Lehrmeister Carl Czerny Oslo Stockholm 1926 Wilhelm Hansen KSN.50 Op.599
51 Musikalische Universal Bibliothek, Nr 68 Leipzig Verlag der univers. Biblioth. KSN.51
52 Hildach-Album Eugen Hildach Magdeburg Heinrichshofen`s Verlag KSN.52
53 Grieg, Im Kahne Edvard Grieg Leipzig C.F.Peters KSN.53 Hohe Stimme
54 Grieg, Ich liebe dich Edvard Grieg Leipzig C.F.Peters KSN.54 Mezzo Sopran, Bariton
55 Richard Strauss, Morgen Wien Leipzig 1917 Universal Edition KSN.55 Op.27, No.4
56 Weg zur Kunstfertigkeit, 120 Editüden Gustav Damm Leipzig ca.1884 Steigräber Verlag KSN.56
57 Schumann, Lieder-Album, Bd.1 Robert Schumann Braunschweig Henry Litolff`s Verlag KSN.57 Sopran, Tenor
58 Grieg, Lyrische Stücke Edvard Grieg Leipzig C.F.Peters KSN.58 Heft 1,Op.12
59 Hiller, Gebet Ferdinand Hiller Leipzig C.F.Peter KSN.59 Op.46. No.1
60 Richard Wagner,Fünf Gedichte R.Wagner London, Mainz, Brüssel Paris Gedruckt in Deutschland KSN.60
61 Franz Schubert`s sämtliche Lieder Eusebius Mandyczewski Leipzig Breitkopf unf Härtel KSN.61
62 In Herbst , Wiegenlied Wilhelm Metzmacher Schwerin G.Hartmann KSN.62
63 Im Grünen A. Gretchaninoff Maint Leipzig B.Schotts Söhne KSN.63
64 Schumann, Lieder-Album, Bd.3 Robert Schumann Braunschweig Henry Litolff`s Verlag KSN.64
65 Czaar und Zimmermann Lortzing Priv. Signatur 1865 Mainz B.Schott`s Sohne KSN.65 Op.23
66 Operngesänge, Dein bin ich W.A.Mozart, Arie Leipzig Breitkopf unf Härtel KSN.66
67 Die lustigen Weiber von Windsor Otto Nicolai Berlin Ed.Breitkopf § G.Bock KSN.67
68 Melodienalbum für die Jugend Adolf Klauwell Leipzig C.F.Kahnt KSN.68
69 Die Boheme Giacomo Puccini Leipzig G.Ricordi § C KSN.69 2.Bild
70 Cornelius- Album P.Cornelius Braunschweig Henry Litolff’s Verlag KSN.70
71 Großes Potpourri Musik nach F.Schubert Leipzig Wien Ludwig Doblinger KSN.71
72 Drei Lieder Herm. Hirschfeld Braunschweig Henry Litolff’s Verlag KSN.72
73 Im Volkston, II. Sammlung Moderne Preislieder komponiert für „Die Woche” Berlin Verlag von August Scherl KSN.73
74 Weihnachts-Album Carl Gänschals Leipzig 1928 Fr. Portius KSN.74
75 Vom Himmel zur Erde, Lieder Karl Heinz Taubert Braunschweig Henry Litolff’s Verlag KSN.75
76 L.van Beethoven, Ecossaisen Ferruccio B.Busoni Leipzig Breitkopf § Härtel KSN.76
77 Schubert, Bd.1, Clavierstücke Franz Schubert Braunschweig Henry Litolff`s Verlag KSN.77
78 Richard Strauss, Heimliche Aufforderung Wien Leipzig Jos.Aibl.GmbH KSN.78 Op.27, No.3
79 Was den Kindern Freude macht Walter Niemann Leipzig 1918 C.F.Kahnt KSN.79
80 Liszt Lieder Euden D`Albert revidiert Leipzig 1908 C.F.Kahnt KSN.80
81 Klänge aus der Kinderwelt Wilhelm Taubert Magdeburg Heinrichhofen`s Verlag KSN.81
82 Lieder und Gesänge Weingartner Berlin C.A.Chllier KSN.82
83 Richard Wagner, 3 Gesänge R.Wagner Berlin Adolf Fürstner Verlag KSN.83
84 Richard Wagner, 3 Gesänge R.Wagner Berlin Adolf Fürstner Verlag KSN.84
85 Madame Butterfly, eizelne Stücke G. Puccini Milano G.Ricordi e.c. KSN.85
86 Diverse Noten zusmmengefaßt in einer Mappe

nuty

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności