Biblioteka Główna - Usługa „Zamów skan”

Uniwersytet Szczeciński


Usługa „Zamów skan” to wygodny sposób na uzyskanie skanów konkretnych fragmentów publikacji, takich jak pojedyncze rozdziały monografii, artykuły z czasopism, czy fragmenty książek. Ta usługa umożliwia zapoznanie się z określonym zagadnieniem zawartym w publikacji, choć nie obejmuje całej jej treści.

W ramach tej usługi istnieją pewne ograniczenia. Nie wykonuje się skanów zbiorów specjalnych, materiałów w złym stanie zachowania ani o formacie większym niż A3.

Aby skorzystać z usługi „Zamów skan”, użytkownik musi posiadać ważne konto w systemie i nie mieć zaległości z opłatami z tytułu korzystania z zasobów systemu. Przy składaniu zamówienia, użytkownik podaje niezbędne dane do zidentyfikowania siebie oraz dokładną lokalizację artykułu lub fragmentu książki.

Zamówienia są składane poprzez przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej biblioteki, a realizowane są według kolejności wpływu oraz dostępności technicznej danej biblioteki. Po złożeniu zamówienia, bibliotekarz potwierdza jego otrzymanie i informuje użytkownika o postępie zamówienia.

Należy zaznaczyć, że Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego oraz biblioteki systemu nie udzielają zezwoleń na publikację ani nie ponoszą odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie zeskanowanych materiałów. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, użytkownik może korzystać z tych materiałów w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa autorskiego ponosi użytkownik składający zamówienie.

Zarządzenia nr 132/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Główna – bg-info@usz.edu.pl. tel. 91 444 24 05;

Biblioteka Międzywydziałowa – biblioteka.miedzywydzialowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 26 41;

Biblioteka Ekonomiczna – biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 20 59;

Biblioteka Humanistyczna i Nauk Społecznych – biblioteka.humanistyczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 33 39;

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji im. Stanisława Czepity – biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 16;

Biblioteka Kampusowa Cukrowa EFZ – biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 32 23;

Biblioteka Wydziału Teologicznego – biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 14 62, 91 444 14 61;

Obraz StockSnap z Pixabay

„Order a scan” service

The ‚Request a Scan’ service is a convenient way to obtain scans of specific parts of a publication, such as individual chapters of monographs, journal articles or excerpts from books. This service provides an overview of a specific issue contained in a publication, although it does not cover the entire content.

There are some limitations to this service. No scans are made of special collections, material in a poor state of preservation or larger than A3 size.

In order to use the ‚Order a scan’ service, the user must have a valid account in the system and not be in arrears with fees for the use of the system’s resources. When placing an order, the user provides the necessary data to identify themselves and the exact location of the article or book excerpt.

Orders are placed by sending a request to the library’s email address and are processed according to the order of receipt and the library’s technical availability. Once an order has been placed, a librarian confirms receipt and informs the user of the progress of the order.

It should be noted that the Main Library of the University of Szczecin and the libraries of the system do not grant permission for publication nor are they responsible for further use of scanned material. In accordance with the provisions of the Act on Copyright and Related Rights, the user may use these materials within the framework of permitted personal use and for teaching purposes. The responsibility for possible copyright infringement is borne by the user placing the order.

The Main Library – bg-info@usz.edu.pl. tel. 91 444 24 05;

The Interfaculty Library – biblioteka.miedzywydzialowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 26 41;

The Economic Library – biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 20 59;

The Humanities and Social Sciences Library – biblioteka.humanistyczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 33 39;

Professor Stanisław Czepita Library of the Faculty of Law and Administration – biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 16;

The EFZ Campus Cukrowa Library – biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 32 23;

Library of the Faculty Theology – biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl, tel. 91 444 14 62, 91 444 14 61;

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności